وب سایت شخصی شهرام روستايي 

کتاب:
- ژئومورفولوژی مناطق شهری(1386) انتشارات سمت. تهران
 
مقاله:
1-    روستايي، شهرام(1378) تحليل هاي مورفومتري ومفاهيم ژئومورفيك زمين لغزشها در حوضه اهرچاي عليا. .نشريه دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز.سال پنجم شماره مسلسل 7. 1378.
2-    روستايي، شهرام(1378) مدل هاي آماري براي طبقه بندي ناپايداري دامنه ها. نشريه دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز.سال پنجم شماره مسلسل 7. 1378.
3-     روستايي، شهرام (1380)درآمدي بر تحليل كمي تاثير پراكنش ارتفاعي در ويژگيهاي مورفولوژيكي زمين لغزشها. نشريه فضاي جغرافيايي سال اول شماره پاييز 1380.
4-     روستايي، شهرام ؛ بهروز ،ساري صراف و پريچهر،مصري(1380)وضع ژئومورفولوژي ناحيه اهر با تاكيد بر ناپايداري هاي اراضي روستاي سيدلر. نشريه فضاي جغرافيايي سال اول شماره 2 تابستان 1380.
5-     روستايي، شهرام(1381) پهنه بندي خطر زمين لغزش در منطقه اهرچاي. نشريه دانشكده علوم انساني واجتماعي دانشگاه تبريز.سال هشتم شماره 9 .1381.
6-    روستايي، شهرام(1383) روش تحقيق و اصول پهنه بندي خطر ناپايداري دامنه ها. نشريه دانشكده علوم انساني واجتماعي.سال دهم،شماره 18؛1383 .
7-     روستايي، شهرام(1383) بررسي علل وقوع زمين لغزش در روستاي نصيرآباد ورزقان(آذربايجان شرقي) با استفاده از روشهاي كمي. فصلنامه مدرس علوم انساني، دوره هشتم شماره اول(پياپي 32) بهار 1383.
8-    روستايي، شهرام ؛ بهروز ،ساري صراف(1385) پهنه بندي مخاطرات محيطي موثر در توسعة فيزيكي شهر تبريز. فصلنامه سرزمين. سال سوم،شمارة 10، تابستان. تهران.
9-    روستايي، شهرام، ابراهيم هاشميان( 1385) کارایی واحدهای توپوگرافی و ژئومورفولوژی در تخمین مقادیر فرسایش و رسوب در حوضه های آبخیز(مطالعه موردی،حوضه آبریز صوفی چای). نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز. سال دوازدهم شماره شماره پیاپی 20.
10-                          روستایی، شهرام ؛ رجبی،معصومه و غلامرضا مقامی مقیم(1385) تحلیل فعالیتهای نئوتکتونیکی در دامنه های جنوبی ارتفاعات آلاداغ در شمال شرقی ایران. مجله جغرافیا و توسعه. سال چهارم شماره پیاپی 8.
11-                         روستايي، شهرام ؛ خضري،سعيد و عبدالحميد رجايي اصل(1385) ارزیابی و پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه ها در بخش مرکزی حوضه زاب(شهرستان سردشت)به روش آنبالاگان. نشریه مدرس علوم انسانی.شماره پیاپی48).
12-                        احمدی،م ؛م.ح. رضایی مقدم؛ م.خیام؛ش. روستایی(1385) تحلیل مکانی رابه گسلها و زمین لرزه ها با ناپایداری دامنه ای (مطالعه موردی:دامنه های شمالی حوضه مرک). نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز. سال 12 شماره24.
13-                        روستايي، شهرام ؛ خضري،سعيد؛ و عبدالحميد رجايي اصل(   1385) پهنه بندی و تحلیل سلولی ناپایداری دامنه ای در بخش مرکزی حوضه آبریز رودخانه زاب. نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز.سال 12 شماره22. تاریخ انتشار 1387 بهار.               
14-                          روستایی، شهرام؛ فائزه،سامانی جهرمی(1387) تحلیلی بر مورفولوژی لندفرمهای کوچک کارستی. فصلنامه جغرافیای طبیعی. دانشگاه آزاد واحد لارستان. سال اول شماره 2. زمستان. صفحات 9-22.
15-                        روستایی ،شهرام؛ م. رجبی؛ س.شایان؛ غ.مقامی مقیم(1388)نقش فعالیت های تکتونیکی در شکل گیری و گسترش مخروط افکنه های دامنه های جنوبی آلاداغ. جغرافیا و توسعه. شماره 13- بهار. صفحات 156-137.
16-                         روستایی،شهرام؛ اسدالله،حجازی( 1388) معرفی و تحلیل برکنش فیزیوگرافی و توپوگرافی ذخیره گاه زیستکره ارسباران در پهنه گیاهی .نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز سال چهارم شماره 27 بهار.صفحات 141-158.
17-                        روستایی،شهرام؛ علی اکبر،رسولی؛حسن،احمدزاده(1389). مدل سازی فرسایش و رسوب حوضه ی آبریز قلعه چای عجب شیر. فصلنامه جغرافیا و توسعه. شماره 18. تابستان 89. صفحات 179-159.
18-                        عبداللهی،مسعود و سعید خضری و شهرام روستایی(1388). مطالعه تطبیقی عناصر مختلف دمایی در محیط های جنگلی و غی جنگلی در ایستگاه کلیماتولوژی و ایستگاه تحقیقاتی پارک گیه شناسی دانشگاه تهران. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی(دانشگاه تبریز). سال 14،شماره 30 زمستان. صفحات: 151-135.
 
19-                         روستایی،شهرام؛محمدرضا،نیکجو(1389) بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی حوضه آبخیز بجوشن چای در یک دوره 15 ساله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور. مجله دانش آب و خاک. شماره پی در پی 1. دانشگاه تبریز.
20-                         روستایی،شهرام؛ محمدرضا،نیکجو؛ احد حبیب زاده. (1389) بررسی فرسایش پذیری اراضی در آبخیز بجوشن چای با استفاده از تئوری فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز. شماره 33 .صفحات 173-147.
21-                        روستایی،شهرام.(1390) پهنه بندی خطر گسل تبریز برای کاربری های مختلف اراضی شهری. فصلنامه جغرافیا و توسعه. سال نهم، شماره پیاپی 21. صفحات 41-27.
22-                        روستایی،شهرام؛ هادی،نیری(1390) ارزیابی فعالیت های تکتونیکی با استفاده از نیمرخ طولی در حوضه آبریز رودخانه مهاباد. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی. سال16 شماره 36. صفحات 163-145.
23-                        روستایی،شهرام ؛ هادی نیری (1390) تحلیل کمی تاثیر لیتولوژی و تکتونیک بر پروفیل طولی رودخانه در حوضه آبریز رودخانه مهاباد. فصلنامه جغرافیا و توسعه. شماره 24 .پاییز 1390.صفحات 153-137.
24-                        روستایی،شهرام؛ طاهره جلالی و الهه اکبری(1390) بررسی توانمندی های اکوتوریستی استان آذربایجان غربی با استفاده ازGIS   . فصلنامه گردشگری و چشم انداز آینده.سال اول شماره 3؛تابستان.صص 35-23.
25- Roostaei, Sh; Alavi, S.A; Nikjoo, M.R; Valizadeh, KH.(2012). Evaluation object-oriented and pixel based calasification methods for extracting changes in urban area. International journal Geomatics and Geosciences. Vol.2, No. 3. Pp: 738-749.
26-                        شهرام روستايي؛ محمدقنبري؛حبيب پورابراهيم(1391)                 ارزيابي تطبيقي توانمندي هاي ژئوتوريستي آبشارهاي منطقه مرند و ورزقان به روش ارزش علمي و ارزش افزوده. فصلنامه گردشگري و چشم انداز اينده. سال سوم شماره4 .پاییز. صص:51-60.                               
27-                        شهرام روستايي؛ حسن احمدزاده (1391)        پهنه بندي مناطق متاثر از خطر زمين لغزش در جاده تبريز-مرند با استفاده از سنجش از دور و   GIs. پژوهشهاي ژئومورفولوژي کمي. شماره1 تابستان.صص:51-60.
28- shahram roostaei ,Neda mohseni (2012). Arasbaran ecotourism potential assessment whit emphasis on the scientific and additional values. International research journal of applied and basic sciences. Vol. 3-6. Pp.1143-1147.
29- shahram roostaei ,Masumeh rajabi, Mehdi feyzollahpour.(2012). Estimating suspended sediment concentration using neural differential evolution(NDE) multi layer perception(MLP) and radial basis function(RBF) models. international journal of fhysical sciences. Vol.7(29). Pp.5106-5117
30-                        شهرام روستایی؛ابوالفضل قنبری؛محمد قنبری   (1391) ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی شهرستان آذرشهر به روش پرالونگ. فصلنامه نگرشهای نو در جغرافیای انسانی. شماره چهارم،پاییز. صص 33-50.
31-                        شهرام روستایی؛ راحله علیزاده(1391) پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه صوفی چای (مراغه)بااستفاده از روش آنبلاگان. فصلنامه فضای جغرافیایی شماره 39 پاییز.صفحه17.
32-                        شهرام روستایی؛ حسین بنی فاطمه؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ فهیمه حسین نژاد(1391) بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و سبك زندگي محيط زيستي در بين شهروندان شهر تبريز. دوفصلنامه جامعه شناسي اقتصادي و توسعه
سال پانزدهم، شماره 2 (پياپي 38)، پاييز و زمستان .
صص33-56.
33-                        شهرام روستایی؛ محمدحسین فتحی؛ سیروس فخری؛عادل محمدی فر (1392) تحلیل ژئومورفولوژیکی مکانگزینی مراکز نظامی(مطالعهي موردی: دامنههای غربی کوهستان سهند).پژوهش‌‌هاي جغرافياي انساني، دورهي 45، شمارهي 3، پاييز صص. 224-205
 
34-                        شهرام روستایی؛زینب بهرامی (              )ارزيابي توانمندي¬هاي ژئوتورِيِستي تالابهاي پلدختر به روش پرالونگ
35-                        شهرام روستایی؛زینب بهرامی؛مهدی بهاروند(            ) ارزیابی ارزش علمی و ارزش افزوده مکان ژئومورفیک تالابهای پل دختر.                               
ارائه مقاله در كنفرانسها:
1-    روستایی ،شهرام (1380) تحليل ديناميك زمين لغزش ها و طبقه بندي آنها با استفاده از روشهاي مورفومتري(حوضه اهرچاي).دومين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران.دانشگاه تربيت مدرس 1380.
2-    روستایی، شهرام؛ حسن،احمدزاده (1384) پهنه بندي مخاطرات محيطي تهديد كننده سازه هاي خطي در آذربايجان با استفاده ازGIS (مسير تبريز-ميانه).كنفرانس بين المللي مخاطرات زمين،بلاياي طبيعي و راه كارهاي مقابله با آنها.دانشگاه تبريز.5الي 7 مهر 1384.
3-    روستایی، شهرام (1387). پهنه بندی خطر گسل تبریز برای کاربری اراضی شهری تبریز. اولین کنفرانس جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط. دانشگاه آزاد واحد مرکز. تهران.1387.
4-    روستایی، شهرام ؛ هیمن شهابی؛ هیوا شهابی (1387) کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) در کنترل سیلابهای شهری(مطالعه موردی بخش شمالی استان تهران). اولین کنفرانس بین المللی بحران آب. دانشگاه زابل. اسفند 1387.
5-     روستایی، شهرام؛ فائزه،سامانی(1387)  بررسی وضعیت کمی و کیفی آب کشاورزی در دشت چهرم از گذشته تاکنون و پیش بینی وضعیت آینده. سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. 23-25 مهر 1387. دانشگاه تبریز.
6-    حجازی، اسدالله؛ شهرام روستایی؛ محمد،قنبری(1390) انواع جاذبه ها و پراکندگی فلور ذخیره گاه زیستکره ارسباران برمبنای پهنه بندی اقلیمی و تحلیل لندفرمها. کنفرانس گردشگری سلامت شمالغرب ایران. 5و6 مرداد 1390. تبریز.
7-    روستایی، شهرام ؛ سمیه، خالقی (1390) مخاطرات ناشی از شهرنشینی و فعالیت های مهندسی در مجاری رودخانه های شهری و مدیریت آن. یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران. 25-24 شهریور 1390 . تهران.
8-    روستایی، شهرام ؛جمشید یار احمدی(1390) کاربرد داده های دورسنجی در بررسی زمین لغزش­ها. هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران. دانشگاه صنعتی شاهرود.1390
9-    روستایی، شهرام ؛ محمدرضا نیکجو؛ خلیل ولی زاده کامران؛ علی علوی(1390) ارزیابی روش شبکه عصبی و طبقه بندی شیء گرا در استخراج تغییرات محدوده شهری مطالعه موردی شهر تبریز. همایش ملی فضای جغرافیایی رویکرد آمایشی مدیریت محیط. دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر. 1390.
10- روستایی، شهرام ؛جمشید یاراحمدی(1391). مدل سازی ناپایداری دامنه ای در حوضه آبخیز تسوج با استفاده از GIS  . دومین همایش ملی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط. اردیبهشت 1391. تهران.
11- روستایی، شهرام ؛جمشید یاراحمدی(1391). آشکار سازی نیمه اتوماتیک زمین لغزش ها به روش شیء گرا از روی تصاویر ماهواره ای. دومین همایش ملی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط. اردیبهشت 1291. تهران.
12- اصفهانی، محدثه ؛ شهرام،روستایی ؛عبدالمجید احمدی(1391). ارزیابی توانمندی های ژئومورفوسایت کندوان با استفاده از روش ارزش علمی و ارزش افزوده. دومین همایش ملی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط. اردیبهشت. تهران.
13- خضری،سعید؛ روستایی شهرام؛ محمدحسین رضایی مقدم (1391). بررسی نام های جغرافیایی جهت استاندارد سازی آنها در نقشه های توپوگرافی شهرستان سردشت. پنجمین همایش ملی نام های جغرافیایی .4 اردیبهشت. تهران.
14- شهرام روستایی؛ محمدقنبری(1391) مكانيابيدفنزبالههايشهريبااستفادهازتكنيكهاياطلاعاتمكانيوتحليلسلسلهمراتبي: مطالعه مورديشهرستانهريس. دومينآنفرانسبرنامهريزيومديريتمحيطزيست. تهران
15- شهرام روستایی؛ کامیلا آقاجانی اولوئی(1391) ژئومورفولوژی و دفاع غیر نظامی(تبریز). همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی؛ ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان، فرصت ها و محدودیت ها. تهران.
16- شهرام روستایی؛ کامیلا آقاجانی اولوئی(1391) بحران آب و خاک و چالش های فرآروی کشورهای خاورمیانه در قرن 21(مورد ایران). پنجمین کنفرانس بین المللی جغرافیدانانان جهان اسلام.تبریز.
17- شهرام روستایی؛ ستاره فرمانی منصور(1391) بررسيپتانسيلهايژئوتوريستياشكالكارستدرمنطقهنهاوند.اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین. همدان.
18- علیرضا سلیمانی؛ سیده عذرا میرکاظمی ؛ شهرام روستایی(1391) اولويت بندي قوت هاضعفها فرصت ها وتهديدهاي گردشگري ورزشي استان آذربايجان شرقي با استفاده ازتكنيك ahp. اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین. همدان.
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد