وب سایت شخصی عليرضا ختائيNo

Research Interest

1

Advanced Water and Wastewater Treatment Processes

2

Synthesis and Characterization of Nanostructured Materials

*Size and phase controlled synthesis of nanostructured TiO2

*Synthesis of nanostructured semiconductors (e.g. ZnO, ZnSe, CdSe)

*Synthesis of zero-valent metal nanoparticles

3

Application of Nanostructured Photocatalysts for:

*Photocatalytic removal of organic dyes and phenolic compounds from wastewater

*Photocatalytic removal of pesticides and herbicides from wastewater

*Immobilization of nanostructured photocatalysts on fixed beds

4

Advanced Oxidation Processes (AOPs)

*Photocatalytic process

*Ozonation and Photocatalytic-Ozonation processes

*UV/H2O2

*Fenton, Photo-Fenton, Photo-Fenton like processes

*Kinetic modeling of AOPs

*Modeling of AOPs using artificial neural networks (ANN)

*Optimization of AOPs using response surface methodology (RSM)

5

Electrochemical Water Treatment Processes

*Electrocoagulation process

*Electro-Fenton process

*Peroxicoagulation process

*Anodic oxidation

6

Biological Water and Wastewater Treatment

*Biological decolorization and degradation  of dye solutions by micro/macro algae

*Phytoremediation

7

Adsorption Processes in Environmental Remediation

8

Chemiluminescence

*Determination of environmental pollutants

*Application of nanomaterials for enhancement of chemiluminescence systems

 

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد