وب سایت شخصی اصغر اصغري مقدماصغر اصعري مقدم، عباس محمدي نویسندگان:
1382 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
علل شوري سفره هاي آب زيرزميني دشت شبستر عنوان مقاله:
دانش كشاورزي نام مجله:
شماره 3 جلد 13 صفحات:
فایل PDF:

اصغر اصغري مقدم، نصرت آقا ز اده نویسندگان:
1385 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
ارزيابي هيدروژئولوژيكي و مديريت منابع آب زيرزميني آبخوان دشت هرزندات با استفاده از مدل رياضي عنوان مقاله:
دانش كشاورزي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

اصغر اصغري مقدم، علي مزروعي نویسندگان:
1385 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
شبيه سازي جريان آب زيرزميني دشت آذرشهر با استفاده از مدل رياضي عنوان مقاله:
مجله دانشكده علوم انساني و اجتمايي دانشگاه تبريز نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

12345678910

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد