وب سایت شخصی عليرضا ختائيعباس رضائي، گيتي کاشي، احمد جنيدي جعفري، عليرضا ختائي نویسندگان:
1390 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
بررسي حذف باکتري اشرشياکلي از آب آلوده به روش الکتروليز عنوان مقاله:
مجله سلامت و محيط نام مجله:
84-77 صفحات:
فایل PDF:

Daneshvar, N.; Salari, D.; Khataee, A. R. نویسندگان:
2003 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Photocatalytic degradation of Azo Dye Acid Red 14 in water – investigation of the effect of operational parameters عنوان مقاله:
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry نام مجله:
111–116 صفحات:
فایل PDF:

Daneshvar, N.; Salari, D.; Khataee, A. R. نویسندگان:
2004 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Photocatalytic degradation of Azo Dye Acid Red 14 in water on ZnO as an alternative catalyst to TiO2 عنوان مقاله:
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry نام مجله:
317–322 صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد