وب سایت شخصی علي حسين زاده دليرهادي ثاني خاني، علي حسين زاده دلير و داوود فرساديزاده نویسندگان:
../2/86 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
عملکرد طوق هاي مربعي شکل در کاهش آبشستگي در اطراف پايه هاي پل عنوان مقاله:
چهارمين گنگره ملي مهندسي عمران - تهران نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

محمد مهدي معيري، علي حسين زاده دلير و محمد رضا نيک پور نویسندگان:
../2/86 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
شبيه سازي عددي جريان در راه ماهي با استفاده از مدل کامپيوتري Fluent عنوان مقاله:
دومين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

محمد علي قرباني، داوود فرساديزاده و علي حسين زاده دلير نویسندگان:
11/2/86 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
بررسي الگوهاي مئاندري مستقيم و شرياني رودخانه ها با استفاده از کاتاستروف بازگشت عنوان مقاله:
سومين گنگره ملي مهندسي عمران - تبريز نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد