وب سایت شخصی محمد حسين امين فرVahid Nourani, Mohammad T. Alami, Mohammad H. Aminfar نویسندگان:
2009 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
A combined neural-wavelet model for prediction of Ligvanchai watershed precipitation عنوان مقاله:
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V2M-4TW537N-1&_user=10&_coverDate=04%2F30%2F2009&_alid=1735423186&_rdoc=8&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=570 نام مجله:
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V2M-4TW537N-1&_user=10&_coverDate=04%2F30%2F2009&_alid=1735423186&_rdoc=8&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=570 صفحات:
فایل PDF:

Hamid Ahmadi, Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, Mohammad H. Aminfar نویسندگان:
2011 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Geometrical effect on SCF distribution in uni-planar tubular DKT-joints under axial loads عنوان مقاله:
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V3T-52GWV25-2&_user=10&_coverDate=08%2F31%2F2011&_alid=1735440444&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=573 نام مجله:
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V3T-52GWV25-2&_user=10&_coverDate=08%2F31%2F2011&_alid=1735440444&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=573 صفحات:
فایل PDF:


    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد