وب سایت شخصی احمد نعمت الهيNematollahi نویسندگان:
1999 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
A case report of Cyletiella yasgouri in Iran عنوان مقاله:
Journal of the faculty of veterinary medicine-University of Tehran نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

Nematollahi نویسندگان:
1999 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
Comparative study of Griseofulvin effect on ovine Ringworm عنوان مقاله:
Veterinary associated journal نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

Nematollahi نویسندگان:
2004 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Survey on the clinicopathological changes in experimental infestation to Haemonchus contortus in sheep عنوان مقاله:
Journal of the faculty of veterinary medicine-University of Tehran نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد