وب سایت شخصی ابراهيم اصغري كلجاهيمحمد آذرافزا، عليرضا يار احمدي، ابراهيم اصغري کلجاهي نویسندگان:
1392 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
تحليل پايداري دامنه هاي سنگي درزه دار به روش بلوکهاي کليدي (مطالعه موردي: محدوده فلرهاي گاز فازهاي 6 تا 8 مجتمع گاز پارس جنوبي) عنوان مقاله:
نشريه زمين‌شناسي ژئوتکنيک نام مجله:
185-169 صفحات:
فایل PDF:

اميني بيرامي، ف.، اصغري کلجاهي، ا. و حاجي عليلوي بناب، م. نویسندگان:
1393 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
ارزيابي هوازدگي و فرسايش سنگهاي آذرآواري مخروطي شکل روستاي کندوان عنوان مقاله:
نشريه علمي و پژوهشي زمين شناسي مهندسي دانشگاه خوارزمي نام مجله:
11 صفحات:
فایل PDF:

ابراهيم اصغري کلجاهي، فريده اميني بيرامي، مسعود حاجي عليلو بناب نویسندگان:
1394 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
بررسي عوامل محيطي موثر بر هوازدگي و تخريب خانه هاي سنگي- مخروطي روستاي کندوان عنوان مقاله:
جغرافيا و برنامه ريزي - دانشگاه تبريز نام مجله:
2008-8087 صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد