وب سایت شخصی داود فرسادي زادهزهرا رفيعي، مير خالق تبار احمدي، داود فرسادي‌زاده و محسن مسعوديان نویسندگان:
1383 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
بررسي جريان در سرريزهاي استوانه‌اي عنوان مقاله:
مجله دانشكده فني دانشگاه تبريز، جلد 30، شماره 3 (مهندسي عمران) نام مجله:
33-25 صفحات:
فایل PDF:

داود فرسادي زاده، محمد جواد منعم و يوسف حسن زاده نویسندگان:
1385 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
شبيه‌سازي عملكرد دريچه‌هاي كنترل كانال‌ها با استفاده از مدل هيدروديناميك عنوان مقاله:
مجله دانشكده فني دانشگاه تبريز. جلد 32، شماره 3 (مهندسي عمران) نام مجله:
39-29 صفحات:
فایل PDF:

داود فرسادي زاده، محمد جواد منعم و يوسف حسن زاده نویسندگان:
1385 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
بررسي مدل هيدروديناميك ICSS در كانال‌ آزمايشگاهي براي شبيه‌سازي جريان غيرماندگار در سيستم‌ كنترل كانال‌ها عنوان مقاله:
مجله دانش كشاورزي دانشگاه تبريز. جلد 16،شماره 1 نام مجله:
159-147 صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد