وب سایت شخصی عباس قديمي قيداريعباس قديمي قيداري نویسندگان:
10-13مهر تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
تجربه هاي نخستين عثماني و ايران در برخورد با غرب و بازتاب حرکتهاي نوگرايانه عثماني در ايران عنوان مقاله:
کنفرانس تمدني -تاريخي ايران وترکيه- ترکيه-دانشگاه ساکاريا-مهر ماه 1392 نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

عباس قديمي قيداري نویسندگان:
1383 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
سيد جواد طباطبايي و علت شناسي انحطاط صفويه عنوان مقاله:
مجموعه مقالات همايش صفويه در گستره تاريخ ايران زمين// تبريز /انتشارات ستوده نام مجله:
674-685 صفحات:
فایل PDF:

عباس قديمي قيداري نویسندگان:
1385 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
نکاتي در باره سفيران دولتهاي اروپايي در در بار صفوي عنوان مقاله:
فصلنامه تاريخ روايط خارجي /سال هفتم/ش.26-27/بهار و تابستان 1385 نام مجله:
53-63 صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد