وب سایت شخصی مسعود حسين زاده اصلHonarbakhsh, T., Kazemi, M.T., Hoseinzadeh, M نویسندگان:
2006 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Seismic Rehabilitation of Masonry School Buildings Using a Single Layer of Reinforced Shotcrete عنوان مقاله:
First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Geneva, Switzerland, 3-8 September 2006 نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

Kazemi, M.T., Erfani, S., and Hoseinzadeh Asl, M نویسندگان:
2009 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
VM, shear-flexural, link element for seismic analysis of steel frames عنوان مقاله:
Proc. U.S.-Iran Seismic Workshop on Improving Earthquake Mitigation through Innovations and Applications in Seismic Science, Engineering, Communication, and response, PEER Report, 2009/02 نام مجله:
pp. 229-238 صفحات:
فایل PDF:

Kazemi, M.T., Hoseinzadeh, M., Bakhshi, A., and Rahimzadeh Rofooei, F نویسندگان:
2010 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Shaking Table Study of a Full- Scale Single storey Confined Brick Masonry عنوان مقاله:
Sientia Iranica, Vol 17 نام مجله:
pp 184-193 صفحات:
فایل PDF:

12

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق تدریس


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد