وب سایت شخصی مسعود حسين زاده اصلHonarbakhsh, T., Kazemi, M.T., Hoseinzadeh, M نویسندگان:
2006 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Seismic Rehabilitation of Masonry School Buildings Using a Single Layer of Reinforced Shotcrete عنوان مقاله:
First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Geneva, Switzerland, 3-8 September 2006 نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

Kazemi, M.T., Erfani, S., and Hoseinzadeh Asl, M نویسندگان:
2009 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
VM, shear-flexural, link element for seismic analysis of steel frames عنوان مقاله:
Proc. U.S.-Iran Seismic Workshop on Improving Earthquake Mitigation through Innovations and Applications in Seismic Science, Engineering, Communication, and response, PEER Report, 2009/02 نام مجله:
pp. 229-238 صفحات:
فایل PDF:

Kazemi, M.T., and Hoseinzadeh Asl, M نویسندگان:
2010 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Analytical Study of the Frames with Reduced Beam Section using Inelastic Mixed Hinge Element عنوان مقاله:
Proceedings, 14th European Conference on Earthquake Engineering, Ohrid: Macedonia نام مجله:
paper No. 1369 صفحات:
فایل PDF:

1234

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد