وب سایت شخصی احمد جهانگيريمجتهدي، جهانگيري نویسندگان:
1374 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
مطالعه و بر رسي كانيهاي ميكاي معدن ميكاي قره باغ و ارتباط كاني سازي آن با سنگهاي نفوذي و دگرگوني ‏منطقه‏ عنوان مقاله:
مجله بلورشناسي و كاني شناسي نام مجله:
71-78 صفحات:
فایل PDF:

lمجتهدي، جهانگيري نویسندگان:
1374 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
مطالعه و بر رسي كانيهاي ميكاي معدن ميكاي قره باغ و ارتباط كاني سازي آن با سنگهاي نفوذي و دگرگوني ‏منطقه‏ عنوان مقاله:
مجله بلورشناسي و كاني شناسي‏ نام مجله:
71-78 صفحات:
فایل PDF:

جهانگيري، احمد ‏ نویسندگان:
1381 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
انكلوزيونهاي ‏Widmansttaten‏ شكل تيتانيت و روتيل در شيستهاي ميلونيتي كراتون ‏Daharwar‏ واقع در جنوب هند،‏ عنوان مقاله:
دهمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

123456789

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد