وب سایت شخصی فرزاد کتيرائيF. Katiraee, V. Khalaj, M. Hajabdolbaghi, A. Khaksar, M. Rasoolinejad, M.S. Yekaninejad, A.R. Khosravi نویسندگان:
2010 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Oropharyngeal candidiasis and oral yeast colonization in Iranian Human Immunodeficiency Virus positive patients عنوان مقاله:
Journal of Medical Mycology نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

Rezvan Talaee, Farzad Katiraee, Maryam Ghaderi, Mahzad Erami, Azam Kazemi Alavi, Mehdi Nazeri نویسندگان:
2014 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Molecular Identification and Prevalence of Malassezia Species in Pityriasis Versicolor Patients From Kashan, Iran عنوان مقاله:
Jundishapur Journal of Microbiology نام مجله:
DOI:10.5812/jjm.11561 صفحات:
فایل PDF:

Farzad Katiraee, Vahid Khalaj, Ali Reza Khosravi, Mahboubeh Hajiabdolbaghi نویسندگان:
2014 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Sequences Type Analysis of Candida albicans Isolates from Iranian Human Immunodeficiency Virus Infected Patients with Oral Candidiasis عنوان مقاله:
Acta medica Iranica نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

123

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد