وب سایت شخصی سهراب خان محمديبنايي ، سيد حسين حسيني ، سهراب خان محمدي ، گيئورگ قره پتيان نویسندگان:
. تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Performanve of active power line conditioner for loss reduction at the power distribution system عنوان مقاله:
. نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

سهراب خان محمدي نویسندگان:
. تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
بررسي تأثير تغيير وزن اتصال نرونها در تابع يادگيري با استفاده از .... عنوان مقاله:
مجله دانشکده فني نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

علي آقاگل زاده، سهراب خان محمدي نویسندگان:
. تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
يک شکل ماتريسي جامع براي گسسته سازي سيستمهاي پيوسته عنوان مقاله:
مجله دانشکده فني نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد