وب سایت شخصی محمد حسين رضائي مقدممحمد حسين رضائي مقدم نویسندگان:
1377 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
تحليل شبكه آبراهه اي حوضه هاي دامنه ميشو داغ به روش هورتون عنوان مقاله:
نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

محمد حسين رضائي مقدم نویسندگان:
1377 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
پژوهشي پيرامون علل زمين لغزه هاي گردنه حيران عنوان مقاله:
نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

عقيل مددي، محمدحسين رضائي مقدم، عبدالحميد رجائي نویسندگان:
1383 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
تحليل فعاليتهاي نئوتكتونيك باغرو داغ عنوان مقاله:
پژوهش هاي جغرافيايي دانشگاه تهران نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد