وب سایت شخصی مجيد صدرمجلسمجيد صدرمجلس نویسندگان:
1385 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
اتهام افلاطون يا کورنفورد! نقدي بر يک تفسير عنوان مقاله:
نشرية دانشکدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، شمارة تخصصي ويژة فلسفه، تابستان 85، سال 49 شمارة مسلسل 199 نام مجله:
126-99 صفحات:
فایل PDF:

مجيد صدرمجلس نویسندگان:
1387 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
افلاطون و تفکيک مثال زيبائي از مفهوم کلٌي زيبائي در مهماني عنوان مقاله:
پژوهشهاي فلسفي، نشرية دانشکدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، دو فصلنامه، بهار و تابستان 87، سال 51 شمارة مسلسل 203 نام مجله:
83-61 صفحات:
فایل PDF:

مجيد صدرمجلس نویسندگان:
1389 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
بررسي انتقادي گزارش کاپلستون از نظرية مُثل افلاطوني عنوان مقاله:
پژوهشهاي فلسفي، نشرية دانشکدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، دو فصلنامه، بهار و تابستان 89، سال 53 شمارة مسلسل 216 نام مجله:
80-49 صفحات:
فایل PDF:

12

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد