وب سایت شخصی محمدعلي ميسميميسمي، م. ع.، عجبشيرچي، ي.، رنجبر، ا. نویسندگان:
1387 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
الگوي مصرف انرژي در توليد برخي محصولات كشاورزي و برآورد شاخص هاي انرژي: مطالعه موردي در سطح شهرستان بناب عنوان مقاله:
پنجمين کنفرانس مهندسي ماشين هاي کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

ميسمي، م. ع.، برگ، و. نویسندگان:
1392 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
اصول حاکم بر مطالعات بهره وري انرژي توصيه شده توسط استانداردهاي علمي عنوان مقاله:
هشتمين کنفرانس و کنگره مهندسي ماشين هاي کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

ميسمي، م. ع.، برگ، و. نویسندگان:
1392 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
بهره وري انرژي در توليد شير و علوفه در ايران عنوان مقاله:
سومين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي، دانشگاه تهران نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

1234

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد