وب سایت شخصی مجيد رضايي بنفشهمجيد رضايي بنفشه - عبدالحميد رجايي اصل نویسندگان:
1381 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
تحليل و مدل بندي بارش در حوضه آبريز قره سو عنوان مقاله:
مدرس علوم انساني نام مجله:
93-71 صفحات:
فایل PDF فایل PDF:

مجيد رضايي بنفشه - عبدالحميد رجايي اصل نویسندگان:
1381 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
نگرش و تحليلي بر نقش عوامل زمين-اقليم در بارشهاي حوضه آبريز قره سو عنوان مقاله:
نشريه علوم انساني و اجتماعي نام مجله:
53-33 صفحات:
فایل PDF فایل PDF:

مجيد رضايي بنفشه - هاشم رستم زاده -بختيار فيضي زاده نویسندگان:
1386 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
بررسي و ارزيابي روند تغيير سطوح جنگل با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردي جنگلهاي ارسباران 2005-1987) عنوان مقاله:
پزوهشهاي جغرافيايي نام مجله:
159-143 صفحات:
فایل PDF فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد