وب سایت شخصی محمود زارعين. دانشور، م. زارعي نویسندگان:
1387 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
بررسي فرآيند جذب کربن دي اکسيد توسط محلولهاي آميني تقويت شده با مواد افزودني عنوان مقاله:
ماهنامه تخصصي علمي – ترويجي فرآيند نو نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

ن. دانشور، س. عابر، م.س. سيددراجي، م. زارعي، م. ح. رسولي فرد نویسندگان:
1387 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
فرآيند اکسايش آب فوق بحراني و کاربرد آن در تصفيه پسابهاي صنعتي عنوان مقاله:
مجله مهندسي شيمي ايران نام مجله:
71-82 صفحات:
فایل PDF:

N. Daneshvar, D. Salari, H. Zamzami, M. Zarei, S. Aber نویسندگان:
2005 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Absorption of carbon dioxide into I) aqueous solutions of N,N-dimethylethanolamine II) aqueous blends of mono and diethanolamine with N,N-dimethylethanolamine عنوان مقاله:
(Chem. Biochem. Eng. Q (ISI نام مجله:
297-302 صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد