وب سایت شخصی رسول قربانيدکتر محمدرضا پورمحمدي-دکتر رسول قرباني نویسندگان:
1382 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
پارادايم متراكم سازي فضاي شهري عنوان مقاله:
مجله مدرس-دانشگاه تربيت مدرس نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

دکتر رسول قرباني نویسندگان:
1382 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
توسعه توريسم و پويايي فضاي شهري عنوان مقاله:
نشريه دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

دکتر محمدرضا پورمحمدي-دکتر رسول قرباني نویسندگان:
1383 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
متراكم سازي و حفاظت از اراضي كشاورزي عنوان مقاله:
مجله صفه- دانشگاه شهيد بهشتي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد