وب سایت شخصی عبدالرضا واعظي هيرمهري تبرمايه، عبدالرضا واعظي نویسندگان:
1393 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
ارائه مدل مناسب براي ارزيابي آسيب پذيري آبخوان دشت تبريز در برابر فعاليتهاي کشاورزي عنوان مقاله:
فصلنامه بين المللي منابع آب و توسعه نام مجله:
140-151 صفحات:
فایل PDF:

عبدالرضا واعظي، ناهيد زروش، حاجي کريمي نویسندگان:
1393 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
ارزيابي پتانسيل توسعه کارست در تاقديس کبيرکوه استان ايلام با استفاده از تلفيق فازي و روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) و سنجش از دور و GIS عنوان مقاله:
ژئومورفولوژي کمي نام مجله:
144-157 صفحات:
فایل PDF:

مهري تبرمايه، عبدالرضا واعظي نویسندگان:
1393 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
ارزيابي آسيب پذيري آبخوان آزاد دشت تبريز عنوان مقاله:
نشريه آب و خاک نام مجله:
1137-1151 صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد