وب سایت شخصی عباس رأفتسيد عباس رأفت نویسندگان:
1374 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
فعاليت ضد باکتريايي عسل عنوان مقاله:
پژوهش و سازندگي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF فایل PDF:

زارع شحنه، رافت، آشتياني، انصاري نویسندگان:
1377 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
بررسي زمان کرک ريزي و مراحل مختلف چرخه فوليکولي عنوان مقاله:
علوم کشاورزي ايران نام مجله:
صفحات:
فایل PDF فایل PDF:

جليل شجاع- عباس رأفت نویسندگان:
1379 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
پرورش گاوميش - فصل 7 بهره برداري اقتصادي گاوميش عنوان مقاله:
کتاب نام مجله:
صفحات:
فایل PDF فایل PDF:

12345678910

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد