وب سایت شخصی شهرام روستاييشهرام روستايي نویسندگان:
1378 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
تحليلهاي مورفومتري ومفاهيم ژئومورفيك زمين لغزشها در حوضه اهرچاي عليا عنوان مقاله:
نشريه دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريزسال پنجم شماره مسلسل 7 نام مجله:
96-71 صفحات:
فایل PDF:

شهرام روستايي نویسندگان:
1378 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
مدل هاي آماري براي طبقه بندي ناپايداري دامنه ها عنوان مقاله:
نشريه دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز.سال پنجم شماره مسلسل 7 نام مجله:
158-141 صفحات:
فایل PDF:

شهرام روستايي نویسندگان:
1380 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
درآمدي بر تحليل كمي تاثير پراكنش ارتفاعي در ويژگيهاي مورفولوژيكي زمين لغزشها. عنوان مقاله:
نشريه فضاي جغرافيايي سال اول شماره پاييز نام مجله:
59-65 صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد