وب سایت شخصی سعيد زهتاب سلماسيکاظم پوستيني و سعيد زهتاب سلماسي نویسندگان:
1376 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
اثر تنش شوري برروي توليد و انتقال مجدد ماده خشک در دو رقم کندم عنوان مقاله:
علوم کشاورزي ايران نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

سعيد زهتاب سلماسي، رجب مهقاني، کاظم قاسمي گلعذاني، هوشنگ آلياري و ساميه رئيسي نویسندگان:
1383 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
ارزيابي عملکرد، سرعت و دوام پرشدن دانه سه واريته سويا در تراکم هاي مختلف عنوان مقاله:
پژوهشنامه علوم کشاورزي نام مجله:
141-152 صفحات:
فایل PDF:

غلامرضا محمدي، عزيز جوانشير،فرخ رحيم زاده خوئي، ابولقاسم محمدي و سعيد زهتاب سلماسي نویسندگان:
1383 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
اثر تداخل علف هاي هرز برروي رشد اندام هوايي و ريشه و شاخص برداشت در نخود عنوان مقاله:
مجله علوم زراعي ايران نام مجله:
181-191 صفحات:
فایل PDF:

12

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد