وب سایت شخصی سيد سيامک علوي کياعلوي کيا، س.، مقدم، م.، شکيبا، م. ر. و نيشابوري، م. ر. نویسندگان:
1381 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
تعيين صفات مرتبط با عملکرد در لاين‌هاي بومي گندم بهاره آذربايجان شرقي تحت شرايط عادي و تنش خشکي انتهايي عنوان مقاله:
دانش کشاورزي نام مجله:
12: 129-143 صفحات:
فایل PDF:

رضايي، ح.، شهبازي، ف.، جعفرزاده، ع. ا. و علوي کيا، س. س. نویسندگان:
1390 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
تحليل آماري نتايج حاصل از کاربرد روش‌هاي پارامتريک و مدل Almagra عنوان مقاله:
. نشريه دانش آب و خاک نام مجله:
جلد 21، شماره 4. صفحات 65 تا 80 صفحات:
فایل PDF:

مزيناني، م. ا.، مقدم، م.، علوي کيا، س. س.، شکيبا، م. ر.، مهرابي، ع. ا. و پورابوقداره، ع. نویسندگان:
1391 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
ارزيابي جمعيت‌هاي ديپلوئيد وحشي گندم (Triticum boeoticum) از نظر تحمل به خشکي عنوان مقاله:
دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج، ايران. نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

123456

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد