وب سایت شخصی حسين طايفي نصرآباديKeyhani, J., Keyhani, E., Zarchipour, S., Tayefi-Nasrabadi, H., Einollahi, N نویسندگان:
2005 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Stepwise binding of nickel to horseradish peroxidase and inhibition of the enzymatic activity عنوان مقاله:
Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects نام مجله:
pp. 312-323 صفحات:
فایل PDF:

Tayefi-Nasrabadi, H., Keyhani, E., Keyhani, J. نویسندگان:
2006 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Conformational changes and activity alterations induced by nickel ion in horseradish peroxidase عنوان مقاله:
Biochimie نام مجله:
pp. 1183-1197 صفحات:
فایل PDF:

Tayefi-Nasrabadi, H., Asadpour, R نویسندگان:
2008 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Effect of heat treatment on buffalo (Bubalus bubalis) lactoperoxidase activity in raw milk عنوان مقاله:
Journal of Biological Sciences نام مجله:
pp. 1310-1315 صفحات:
فایل PDF:

123456

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد