وب سایت شخصی مهدي ضرغاميZarghami M., Ardakanian R., Memariani A. and Szidarovszky F. نویسندگان:
2008 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Extended OWA operator for group decision making on water resources projects, عنوان مقاله:
Journal of Water Resources Planning and Management, ASCE نام مجله:
صفحات:
فایل PDF فایل PDF:

Zarghami M. and Szidarovszky F., نویسندگان:
2009 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Revising the OWA operator for multi criteria decision making problems under uncertainty عنوان مقاله:
European Journal of Operational Research نام مجله:
صفحات:
فایل PDF فایل PDF:

28. Zarghami M. نویسندگان:
2011 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Effective watershed management; Case study of Urmia Lake, Iran, عنوان مقاله:
Lake and Reservoir Management نام مجله:
صفحات:
فایل PDF فایل PDF:

123

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد