وب سایت شخصی اصغر اصغري مقدمردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس عباس محمدي منابع شوري آب زيرزميني آبخوان دشت شبستر 1380
2 فوق ليسانس پژمان مؤمني شهرکي بررسي هيدروژئومورفولوژي سازندهاي كارستي حوضه آبريز دشتهاي آسپاس و بكان (بخش شمالي حوضه رودخانه كر) با استفاده از سنجش از دور و GIS 1381
3 فوق ليسانس محمد رضا رجائي ريزي هيدروژئوشيمي چشمه هاي انتخابي دامنه جنوب شرقي سبلان 1381
4 فوق ليسانس محمد علي حسنپور اقدم بررسي خصوصيات هيدروژئولوژيكي آبخوان دشت شبستر و شبيه سازي رياضي آن با استفاده از Visual Modflow 1381
5 فوق ليسانس علي همتي مطالعه هيدروژئوشيمي آبهاي زيرزميني دشت مياندوآب (جنوب شرق درياچه اروميه) 1381
6 فوق ليسانس ماندانا احمدپور هيدروژئولوژي چشمه هاي كارستي تاقديس سبزپوشان (جنوب شهر شيراز 1381
7 فوق ليسانس حسين رجب پور هيدروژئوشيمي آبهاي زيرزميني دشت آذرشهر 1382
8 فوق ليسانس عباس مزروعي مطالعه منابع آب زيرزميني دشت آذرشهر و ارائه راه حلهاي مديريتي با استفاده از مدل رياضي 1382
9 فوق ليسانس علي شهسواري تهيه بيلان آبي و مدل رياضي آبخوان دشت عجب شير با استفاده از Modflow و GIS 1382
10 فوق ليسانس علي خورشيدي هيدروژئولوژي و مدل رياضي آبخوان دشت مهيار جنوبي (شمال شهرضا) 1383
11 فوق ليسانس حسن ضياء هيدروژئولوژي آبخوان دشت بيرجند و تاثيرات طرحهاي تغذيه مصنوعي بر آن 1383
12 فوق ليسانس نصرت آقازاده بررسي هيدروژئولوژي آبخوان دشت هرزندات و ارائه مدل رياضي آن 1383
13 فوق ليسانس صلاح الدين احمدي راد مطالعه غار آبي سهولان با نگرشي ويژه بر هيدروژئولوژي و زمين شناسي آن 1383
14 فوق ليسانس خيراله بيگدلو بررسي هيدروژئولوژي و هيدروژئوشيمي دشت عجب شير 1384
15 فوق ليسانس امير قندي بررسي هيدروژئولوژي و هيدروژئوشيمي آبخوان دشت تسوج و تاثيرات طرح تغذيه مصنوعي بر منابع آبهاي زيرزميني 1384
16 فوق ليسانس بهزاد دلخواهي تعيين مدل كمي وكيفي آبخوان دشت شيرامين با استفاده از نرم افزار GMS 1384
17 فوق ليسانس ناهيد مير حاجي تهيه مدل رياضي آبخوان دشت چالدران و بررسي جنبه¬هاي مديريتي آن 1385
18 فوق ليسانس عباس جاويد بررسي ارتباط هيدروليکي رودخانه سنگ سياه با آبخوان دشت دهگلان (استان کردستان) و تهيه مدل رياضي آن 1385
19 فوق ليسانس فيروزه ميرحيدري بررسي هيدروژئولوژي آبخوان دشت هاديشهر و ارائه راه حل¬هاي مديريتي با استفاده از مدل رياضي 1385
20 فوق ليسانس علي سهاب بهشتي مطالعه هيدروژئولوژي دشت ملاير و ارائه مدل رياضي آن با استفاده از کدمادفلو جهت مديريت بهينه از منابع آب زيرزميني 1385
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد