وب سایت شخصی علي حسين زاده دليرردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس هادي ارونقي بررسي اثرات مقياس ( D/W) در عمق ماگزيمم آبشستگي پايه هاي پل 83/11/3
2 دکتري صابره دربندي کاربرد معادله سنت-ونانت براي شبيه سازي هيدروليکي بارش-رواناب 87/7/21
3 دکتري هادي ارونقي بررسي کاهش آبشستگي اطراف پايه پل با طوق مستطيلي به روش تجربي و با ...مدلهاي آشفتگي. 88/8/20
4 فوق ليسانس غلامرضا دلير حسن نيا بررسي فرسايش در حوضه ليقوان با روش شبکه بندي و موج سينماتيک 83/11/28
5 دکتري اکرم عباسپور شبه سازي عددي پرش هيدروليکي بر روي بستر موجدار با مدل آشفتگيk-e و بررسي تجربي آن. 88/9/25
6 فوق ليسانس رقيه صمدي بهرامي کاربرد GIS در مديريت و بهره برداري شبکه هاي آبياري و زهکشي 84/12/8
7 فوق ليسانس نبي اله پاسبان عيسي لو کار برد مدل شبيه ساز هيدروليکي canalman در بهره برداري از کانال هاي آبياري 85/6/22
8 دکتري امير ملک پور تاثير ابعاد زهکش هاي افقي در کنترل نشت از بدنه سد خاکي همگن با کاربرد مدل فيزيکي و روش عددي بدون شبکه 90/12/4
9 فوق ليسانس قربان مهتابي اثرات تنگ شدگي کانال بر عمق آبشستگي موضعي در اطراف آبشکن 85/10/19
10 دکتري قربان مهتابي کاربرد سيستم ديوار منحرف کننده جريان-آستانه در کنترل رسوب ورودي به آبگير جانبي 91/10/2
11 فوق ليسانس محبوب آبش زاده بهينه سازي بهره برداري از مخازن سد ها به منظور مصارف کشاورزي 85/10/27
12 دکتري پيمان ورجاوند بررسي آزمايشگاهي جريان غليظ بر روي بستر هاي زبر 92/10/7
13 دکتري پيام خسروي نيا بررسي آزمايشگاهي تاثير شيب جانبي کانال اصلي ذوزنقه اي بر الگوي جريان، فرسايش و رسوبگذاري در تلاقي کانال هاي باز 92/11/5
14 فوق ليسانس مسلم قاسمي بررسي مشخصات پرش هيدروليکي بر روي بستر موج دار 85/12/7
15 فوق ليسانس سارا راستگو کاربرد Arc GIS در مديريت شبکه آبياري و زهکشي اراضي جنوب بهبهان 86/3/16
16 دکتري محمد رضا نيک پور بررسي جريان فوق بحراني در تبديل کانال هاي روباز با استفاده از مدل هاي آزمايشگاهي و عددي 92/11/5
17 فوق ليسانس شعله مرادي ارزيابي عملکرد شبکه آبياري و زهکشي صوفي چاي 86/7/14
18 دکتري سيد حسين حسيني بررسي آزمايشگاهي و تحليلي مشخصات جريان زير بحراني در تقاطع چهار شاخه کانالهاي روباز 93/6/5
19 دکتري الهام روشني تاثير شرايط هيدروليکي جريان، خصوصيات رسوب و تنگ شدگي عرض کانال روباز بر روي مقاومت جريان و فرم بستر در حال تکميل
20 فوق ليسانس فايقه نيازي استخراج هيدروگراف واحد بر مبناي سطوح تغذيه آبراهه¬هاي يک حوضه ....... 86/9/18
1234
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد