وب سایت شخصی پرويز آژيدهردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس سوما وحداني The Effect of Vocabulary – Enhancement Activities on L2 Vocabulary Acquisition and Retention through Extensive Reading in Iranian Context 18/3/89
2 فوق ليسانس راحله هاشمي English Textbook Selection and Evaluation in EFL Context 89/11/20
3 دکتري اسماعيل وليزاده حقي Autonomy and autonomous Language Learning : Extra – mural Media in Intra – mural Language Learning Milieu: Acontructivist Approach : Focus on Reading 89/11/10
4 فوق ليسانس فريبا اعلايي The Effect of Reading – to Write Tasks and Writing – Only Tasks on Writing Performance of Iranian EFL Learners 90/6/19
5 فوق ليسانس نعيمه عليزاده Enhanced EFL Reading Comprehension through Computer – assisted Vocabulary glossing 90/6/20
6 فوق ليسانس مريم سردار گوگاني The Impact of Explicit Vocabulary Learning Strategy Instruction on L2 Vocabulary Learning 89/11/20
7 فوق ليسانس صبرعلي جعفري Exploring vocabulary Learning strategy use of Iranian EFL Learners across different proficiency levels 91/6/28
8 فوق ليسانس پرينا باويلي A word length effect for second language vocabulary learning in EFL learners across high proficiency level 91/11/18
9 فوق ليسانس ثريا مظفرزاده The Comparative study on the Effectiveness of C – test vs. Close test as Measures of Reading Comprehension 91/6/20
10 دکتري رجب اسفندياري Rater effect in self – assessment , peer assessment and teacher – assessment : A Multi – faced Rasch Measurement approach 90/11/17
11 دکتري نوا نورداد The Immediate and Delayed Effect of Dynamic testing on Reading comprehension Performance 91/6/20
12 دکتري داود اميني Task effectiveness and cognitive involvement in incidental acquisition of second language vocabulary 92/2/24
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد