وب سایت شخصی محمد اصغريردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس حسين قسامي جايگاه متافيزيک در هايدگر و دريدا شهريور 93
2 فوق ليسانس نعيمه آقاجاني جايگاه نيچه در پست مدرنيسم شهريور 93
3 فوق ليسانس جلال مهمان نواز فلسفه و فيلم شهريور 94
4 فوق ليسانس سارا پورحسني نيستي در مکتب کيوتو و فلسفه غرب بهمن 94
5 فوق ليسانس فاطمه شهبازي جنسيت در انديشه فوکو بهمن 94
6 دکتري محمد مهدي اردبيلي نظام مابعدالطبيعه (متافيزيکِ) ينا و تاثيرات آن بر شهريور 94
7 فوق ليسانس رقيه فتحي ريچارد رورتي و پراگماتيسم شهريور 95
8 فوق ليسانس حسن بهزاد مفهوم روزمره گي در وجود و زمان هايدگر شهريور 95
9 فوق ليسانس مجتبي بنواري هيلاري پاتنم و پراگماتيسم 14 بهمن 96
10 فوق ليسانس سروش منصوري کتاب فلسفه حق هگل از ديدگاه مارکس بهمن 96
11 فوق ليسانس جهانگير کريمي مباني فلسفي حقوق بشر در کانت(مشاور) بهمن 87
12 فوق ليسانس محمد امين مداين اگوي تجربي و اگوي استعلايي نزد(مشاور) بهمن 87
13 فوق ليسانس اشرف فرهادي نيا جايگاه روش پديدارشناسي هوسرل نزد گادامر (مشاور) بهمن 88
14 فوق ليسانس سيدمحسن بيزه فلسفه دکارت بستري براي علم نوين (مشاور) شهريور 89
15 فوق ليسانس مهدي نظري شکاکيت دکارتي در بوته نقد ويتگشتاين (مشاور) بهمن 89
16 فوق ليسانس سکينه دوستداري دازاين در وجود و زمان هايدگر(مشاور) شهريور 89
17 فوق ليسانس سعيد صيفي پور نسبت زبان و واقعيت نزد راسل و ويتگنشتاين (مشاور) بهمن 90
18 فوق ليسانس ابوالفضل ابراهيمي زمينه هاي فلسفي نقد پوزيتيويستهاي منطقي (مشاور) شهريور 91
19 فوق ليسانس مهدي مرادي مفهوم ديگري در فلسفه لويناس(مشاور) بهمن 91
20 فوق ليسانس عمر پيغامي گادامر و هابرماس: بحثي در هرمنوتيک فلسفي(مشاور) شهريور91
123
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد