وب سایت شخصی داود بهبوديردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس افشين خليل پور رابطه مصرف انرژي و رشد اقتصادي 1385
2 فوق ليسانس سياب ممي پور وفورمنابع، سرمايه انساني و رشد اقتصادي در ... 1386
3 فوق ليسانس محمد حسن قزوينيان رايطه مصرف انرژِي و رشد اقتصادي درحضور شکست ساختار 1386
4 فوق ليسانس مهدي شهرکي بررسي تاثير پس انداز خانوار بر سرمايه گذاري و مصرف 1386
5 فوق ليسانس هادي کريمي اثرسرمايه گذاري مستقيم خارجي بربخشهاي مدرن و سنتي 1387
6 فوق ليسانس اسماعيل برقي گلعذاني رابطه مصرف انرژي، رشداقتصادي و محيط زيست د ر ايران 1387
7 فوق ليسانس اسما صحت رابطه وفور منابع، بيماري هلندي و رشداقتصادي در .. 1387
8 فوق ليسانس سودا جبرائيلي رابطه مصرف انرژي، توليد ناخالص داخلي در کشورهاي .. 1387
9 فوق ليسانس صديقه دهقاني بررسي اثر تجارت بين الملل بر محيط زيست در اقتصادهاي نفتي مهر 1388
10 فوق ليسانس سها موسوي تاثير توسعه انساني بر توسعه پايدار در کشورهاي نفتي مهر 1388
11 فوق ليسانس نويده محمدلو بررسي نقش کيفِت نهادي بر رابطه وفور منابع و رشد اقتصادي در اقتصادهاي نفتي مهر 1388
12 فوق ليسانس جعفر رباني بررسي فرصت¬ها و مشکلات صادرات ايران به عراق: مطالعه موردي كردستان عراق مهر 1388
13 فوق ليسانس محمدرضا موسيقي جوان موسيقي جوان بررسي آثار جهاني شدن اقتصاد بر صنايع شيميايي ايران تير 1386
14 فوق ليسانس سيمين پورنظمي آزمون فرضيه زيست محيطي کوزنتس مهر 1388
15 دکتري محمد مهدي برقب اسکويي آثار آزادسازي تجاري (با تاکيد بر کاهش نرخ تعرفه¬ها) بر اشتغال و توزيع درآمد در ايران با استفاده از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه آبان 1387
16 فوق ليسانس محسن بهرامي طراحي مدل تقاضاي حمل فرآورده هاي نفتي در بخش جاده‌اي کشور آبان 1387
17 فوق ليسانس احسان شکريان برآورد تابع تقاضاي مسکن مناطق شهري استان همدان با استفاده از مدل هدانيک شهريو 1388
18 فوق ليسانس محسن بياتي تاثير روش¬هاي مختلف پطش¬بيني بر کارائي زنجيره تامين آذر 1388
19 فوق ليسانس مهتاب عطاري برآورد اثرات توزيع مستقيم درآمد نفت بر توليد و سرمايه گذاري (با مدل CGE) بهمن 1389
20 فوق ليسانس حاجيه رحيم پور ارسنجاني رحيم پور ارسنجان بررسي تاثير توسانات قيمت نفت بر شاخص قيمت سهام در ايران بهمن 1389
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد