وب سایت شخصی محمد حسين جواريردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 دکتري محسن آسيب پور Configuration textuelle... 1391
2 دکتري رويا خجير réception du nouveau roman en Iran 1391
3 دکتري وحيد نژاد محمد Evasion chez Le Clézio 1391
4 دکتري در حال تکميل در حال اجرا 4مورد
5 دکتري
6 دکتري
7 دکتري
8 دکتري احد حميدي کندول Lecture multidimensionnelle des textes litteraires 10/3/91
9 فوق ليسانس تعداد65 رساله کارشناسي ارشد دانشجويان ادبيات فرانسه در موضوعات مختلف ادبيات فرانسه و تطبيقي
10 دکتري تعداد 8 مورد رساله دکتري دانشجويان دوره دکتري موضوعات مربوط به ادبيات فرانسه و تطبيقي 4مورد دفاع
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد