وب سایت شخصی عباس قديمي قيداريردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس آقاي احد مهربانژاد اقدامات و اصلاحات محمد علي پاشا در مصر 6/7/1388
2 فوق ليسانس آقاي حسين گلزاري بررسي روابط فرهنگي و... ايران با آمريکا در دوره قاجاريه 20/10/1388
3 فوق ليسانس خانم شهناز جنگجو بررسي تغييرات فرهنگي ترکيه در دوره زمامداري آتاتورک (1923- 1938م .) 28/11/1388
4 فوق ليسانس خانم حوريه سالمي بررسي نقش و تاثير روزنامه ملانصرالدين در انقلاب مشروطيت در حال تکميل
5 فوق ليسانس آقاي علي صادقي بررسي تاثير انديشه هاي برخاسته از انقلاب کبير در انقلاب مشروطيت ايران 19/11/1389
6 فوق ليسانس خانم ليدا آريامنش بررسي تاريخي وضعيت زنان در عصر قاجار(نسبت وضع زنان با دگرگوني هاي جامعه ايران در دوره قاجار) 18/11/1390
7 فوق ليسانس خانم فاطمه قاسمي بررسي نقش خاندان دنبلي در سياست ، اجتماع و فرهنگ دوره قاجار 25/6/1391
8 فوق ليسانس آقاي حسن محيط ابراهيم سرايي بررسي روابط فرهنگي ايران و آلمان در دوره قاجار تا پايان جنگ اول جهاني 20/10/1392
9 دکتري آقاي عباس قدم بررسي مقايسه اي نقش ميرزا علي خان امين الدوله در اصلاح ساختار اداري و فرهنگي عصر قاجار 1395/6/15
10 فوق ليسانس خانم محدثه هاشميلر تکوين ودگرگوني ساختاراداري عصر قاجار با تاکيد بر وليعهد نشين تبريز 18/11/1393
11 فوق ليسانس خانم سيمين ستايش بررسي پيامدهاي اجتماعي جدايي سرزمين هاي قفقاز از ايران 15/11/1392
12 فوق ليسانس خانم رويا محمدي بحرانهاي سياسي و اجتماعي دوره محمد شاه قاجار با تاکيد بر مسئله جانشيني 15/6/1393
13 فوق ليسانس خانم پريسا بردبار بررسي شکل گيري تاريخ نگاري نوين غرب و... 20/7/1494
14 دکتري آقاي مرتضي خسروپناه سنت ، تجدد و امير نظام گروسي 1395/4/23
15 فوق ليسانس آقاي عليرضا قرامحمد بررسي کارکردهاي وقف در قزوينِ عصر قاجار 16/6/1394
16 فوق ليسانس آقاي ناصر عسگري روش شناسي تاريخي فريدون آدميت در حال تکميل
17 دکتري خانم زهرا کاظمي روزنامه ملانصرالدين،سنت، تجدد و انقلاب مشروطيت ايران 17\10\1396
18 دکتري آقاي محمد کشاورز بيضائي زمينه ها و پيامدهاي مهاجرت نخبگان ايالت فارس 20\4\1396
19 دکتري آقاي مرتضي شهسواري تکوين نهاد هاي جديد شهري در تبريز عصر مشروطه 1396/11/18
20 فوق ليسانس حسن فيضي بررسي اصلاحات امان الله خان در افغانستان( علل ، روند و نتايج) 15/11/1395
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد