وب سایت شخصی فرزاد کتيرائيردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 دکتري شهين دخت بصيري جهرمي Invitro and clinical trial evaluation of 8 Iranian species of Pomegranate (Punica granatum L) as an antifungal agents against culture of specimens in Primary immunodeficiency patients with oral candidiasis در حال تکميل
2 دکتري مريم رودباري بررسي تنوع ژنتيکي سويه هاي کانديدا آلبيکنس در حال تکميل
3 فوق ليسانس مريم رودباري بررسي تنوع ژنتيکي گونه هاي کانديدا آلبيکنس جدا شده از واژنيت کانديدايي زنان مراجعه کننده به مراکز درماني شهر تهران با تکنيک MLST 1392
4 فوق ليسانس مهدي هوشمند زاد ارزيابي باليني و قارچي ضايعات پوستي اسبهاي باشگاههاي سوار کاري شهرستان تبريز 1393
5 فوق ليسانس عادل قادري بررسي اثرات ضد قارچي نانوکورکومين دندروزومي بر انواع گونه هاي کانديدا و تاثير آن بر بيان ژنهاي مرتبط با آپوپتوز 1393
6 فوق ليسانس سيد جمال امامي بررسي اثرات مهاري و آپوپتوتيک نانوکوکومين دندروزومي بر عفونت منتشره ناشي از کانديدا آلبيکنس در موش BALB/c 1393
7 فوق ليسانس شهلا قادري مقايسه ژنوتايپي جدايه هاي کانديدا آلبيکنس جدا شده از نمونه هاي باليني انسان و سگ بر اساس تعيين توالي در چند ناحيه ژني 1394
8 فوق ليسانس الميرا حق شناس تايپينگ مولکولي جدايه هاي کانديدا آلبيکنس جدا شده از حيوانات بر اساس شناسايي توالي هاي تکراري با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي ALT 1394
9 فوق ليسانس آرمينا دالوند تايپينگ مولکولي جدايه هاي کانديدا آلبيکنس جدا شده از حيوانات بر اساس روش rep-PCR و تکثير ژن 25SrDNA 1394
10 فوق ليسانس حبيب چراغي سراي شناسايي مولکولي و تعيين شيوع گونه هاي فاسيولا در نمونه هاي مدفوع نشخوارکنندگان اهلي استان آذربايجان شرقي به روش PCR-RFLP 1394
11 فوق ليسانس عارف صبح خيزي مطالعه بيان ژن Survivin و واريانت هاي پيرايشي آن در سلولهاي سرطاني شده با نانوکوکومين دندروزومي 1394
12 فوق ليسانس نرگس ساکي بررسي اثر ممانعت کنندگي اسانس روغني گياه درمنهذبر قارچهاي جدا شده از گوشت چرخ کرده 1394
13 فوق ليسانس ياسمن کوچک کوثري تشخيص مولکولي سويه هاي درماتوفيت جدا شده از سگ و گربه هاي مبتلا به درماتوفيتوزيس 1395
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد