وب سایت شخصی علي محمدخورشيددوستردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس کبري نجفي کاربرد مدل SWOT..... 1386
2 فوق ليسانس زهرا عادلي تاثير عوامل ژئومورفيک در مکانيابي مکان دفن زباله هاي شهري بناب 1386
3 فوق ليسانس سميه خالقي بررسي مخاطرات ژئومورفيک سنقر... 1386
4 فوق ليسانس کاوه محمدپور تاثير عوامل اقليمي و آلودگي هوا بر بيماري هاي قلبي و مرگ و مير.... 1389
5 فوق ليسانس حبيب مهدي زاده تحول ژئومورفيک قوم تپه صوفيان... 1385
6 فوق ليسانس محمد يزداني ارزيابي اقتصادي عناصر آب و هوايي در شهرهاي اصفهان و تبريز 1382
7 فوق ليسانس مريم محمدجاني بررسي هاي ژئومورفولوژيک حوضه شهرچاي اروميه... 1383
8 فوق ليسانس مريم محمدجاني بررسي هاي ژئومورفولوژيک حوضه شهرچاي اروميه... 1383
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد