وب سایت شخصی ليلي محمد خانليردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس عليرضا ساجدي نسب الگوريتم پرندگان براي مسيريابي چند پخشي بهينه از لحاظ انرژي در شبکه‌هاي سيار موردي 89/7/27
2 فوق ليسانس آيلين دلجوان يک روش کارا براي کاهش طوفان پخش داده در VANET 91/6/18
3 فوق ليسانس اميد موسي زاده ترکيب سرويس کاراي مبتني بر کيفيت خدمات براي محاسبات ابري 92/11/20
4 فوق ليسانس عرفان عزيزي تشخيص نفوذ در شبکه هاي موردي با استفاده از امتيازدهي به مسير 92/6/19
5 فوق ليسانس اسماعيل عظيمي اندازه گيري بدون نويز در خروجي سنسورهاي نويز پذير 92/11/27
6 فوق ليسانس سجاد کراوغلي روشي براي امنيت داده هاي ذخيره شده مشتريان بر روي سرويس دهنده هاي رايانش ابري بر اساس پارامترهاي بيومتريک 91/6/14
7 فوق ليسانس سيامک عبدالله زاده استفاده از خوشه¬بندي در پيش¬واکشي جهت کاهش تأخير مرور وب 92/11/20
8 فوق ليسانس معصومه رضايي جم بهبود ساز‌و‌کار مقياس‌پذيري در هادوپ 92/11/19
9 فوق ليسانس رحمان حاجي اسد الهي توزيع کلمات يک بار مصرف در بستر USSD اپراتورهاي .. 92/6/19
10 فوق ليسانس صبا ايزدخواه روشي پويا براي تشخيص ناهنجاري در شبکه هاي اقتضايي 92/6/13
11 فوق ليسانس اميد يعقوبي يک روش ترکيبي براي حل مساله زمان بندي پروژه با منابع محدود با استفاده از الگوريتم تکاملي و آتاماتاي يادگير 91/6/15
12 فوق ليسانس زينب ناظري ترکيبي از الگوريتم ژنتيک و الگوريتم تخمين توزيع براي حل مساله زمان بندي پروژه با منابع محدود 91/6/13
13 فوق ليسانس مريم صالح محمد زاد کشف سرويس در محيط محاسبات فراگير با استفاده از پايگاه داده فعال 89/10/18
14 فوق ليسانس طهمورث نوحه خوان يک روش کپي سازي داده اي پويا براي افزايش کارايي مشبکهاي داده اي 89/6/21
15 فوق ليسانس محمد رضا اکبري تکثير داده در گريد داده اي با استفاده از الگوريتم رنگ آميزي گراف 90/6/19
16 فوق ليسانس زهرا عليزاده خوشه بندي منابع شبکه با استفاده از الگوريتم مورچه گان و الگوريتمهاي تخمين توزيع 90/11/18
17 فوق ليسانس علي مرادي ارائه مدل‌هاي فازي براي بهبود روش زمان‌بندي پروژه 90/11/18
18 دکتري فرناز ماهان يادگيري هوشمند قوانين ECA در محيط هاي پوياي رويدادي 1393/11/12
19 فوق ليسانس سهيلا عليپور ارائه الگوريتم جديد ترکيبي تعادل بار و تحمل پذير خطا در محاسبات ابري 92/11/19
20 فوق ليسانس قادر طهماسب پور بهبود مکانيرم سلسله مراتبي در کنترل بار ابري در حال تکميل
1234
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد