وب سایت شخصی محمد علي لطف اللهي يقينردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس كيوان فرزاد بررسي تجربي نيروهاي هيدروديناميكي وارد بر اعضاء قا 1379
2 فوق ليسانس رضا شاهين پر مطالعه رفتار ديناميكي اعضاء بتن آرمه معيوب به روش 1380
3 فوق ليسانس سعيد معروفي بررسي تاثيرات آب درياچه اروميه بر روي بتن 1380
4 فوق ليسانس مهدي رستگار ببررسي رفتار ديناميكي سازه هاي شناور با روش اجزاء 1381
5 فوق ليسانس جمال‏الدين كريمي تأثيرميانقابها برروي توان باربري قابهاي بتني مسلح مسطح با روش المانهاي محدود 1381
6 فوق ليسانس اسلام كرامت‏زارنجي بررسي نتايج تجربي توزيع فشار در اطراف يك پايه استوانه‏اي قائم با زبري موضعي تحت اثر امواج منظم و تصادفي 1382
7 فوق ليسانس سيد‏ادريس جوادين ارزيابي آسيب پذيري ساختمانهاي بتن آرمه در اروميه 1382
8 فوق ليسانس حميدرضا گلگون بررسي اثر بازشوها در دال‏هاي تخت بتن آرمه با استفاده از نرم افزار ANSYS 1382
9 فوق ليسانس ر‏امين تقي‏نژاد مكان‏يابي ديوارهاي برشي در پلان و ارتفاع بر پايه تحليلهاي استاتيكي و ديناميكي 1383
10 فوق ليسانس افشين حاتمي بررسي مدلهاي مختلف مقاوم سازي ساختمان بتن آرمه با استفاده از مهاربندهاي همگراي فلزي 1383
11 فوق ليسانس بيژن صناعتي استفاده از روش شبکه عصبي مصنوعي در تعيين نيروهاي هيدروديناميكي روي يک پايه قائم استوانه اي 1383
12 فوق ليسانس رضا نقيلي حكم‏آبادي بررسي مقاومت اتصالات بتن‏آرمه با آرماتورگذاري مختلف با استفاده از روش المانهاي محدود 1383
13 فوق ليسانس عليرضا مجتهدي بررسي هيدروديناميك پايه‏هاي استوانه‏اي با بكارگيري داده‏هاي تجربي، توسط روشهاي CFD، آناليز طيفي و شناسائي سيستم‏ها 1384
14 فوق ليسانس هادي برق لامع بررسي تجربي و تئوريك ظرفيت پيچشي تيرهاي بتن‏آرمه با خاموت دورپيچ در ازاي تغيير جهت لنگر پيچشي و مقايسه آن با تيرهاي با تنگ بسته 1384
15 فوق ليسانس امير، قاطع فر بررسي عملکرد طاقهاي اصيل ايراني در مقابل بارهاي متقارن و پاره اي به روش المانهاي محدود 1384
16 فوق ليسانس مهرداد موحدنيا بررسي واكنشهاي سكوهاي دريائي تحت اثر امواج، با استفاده از تحليلهاي عددي و شبكه‏هاي مصنوعي عصبي 1384
17 فوق ليسانس مرتضي وكيلي ساعتلو شناسايي مشخصات ترك در المانهاي سازه اي از طريق آناليز موجك (Wavelet Analysis) 1385
18 فوق ليسانس محمد امين حصاري تحليل ديناميکي سدهاي بتني به روش آناليز مودال و امکان تشخيص ترک با استفاده از آناليز موجک (Wavelet Analysis) 1385
19 فوق ليسانس برديا مرجاني بررسي مقاومت اتصالات بتن‏آرمه با آرماتورگذاري مختلف با استفاده از روش المانهاي محدود 1385
20 فوق ليسانس مهسا حسنپور کاشاني شبيه سازي فرآيند بارش- رواناب با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي در حوزه هاي غرب و جنوب درياچه اروميه 1385
1234
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد