وب سایت شخصی محسن پورعبادالهان کويچردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس حسن عبدي اثر سرمايه انساني بر صادرات کالاهاي صنعتي در ايران 1388/10/28
2 فوق ليسانس بهنام کياني اوغاني تاثير وفور منابع طبيعي بر توسعه انساني از کانال فساد اداري در کشورهاي منتخب صادرکننده نفت 1389/11/20
3 فوق ليسانس بهنام حيدريان بررسي تاثير ساختار صنعت بر مسئوليت‌پذيري اجتماعي شرکت: شواهدي از شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 1389/6/30
4 فوق ليسانس خليل جهانگيري بررسي اثر حقوق مالکيت فکري بر نوآوري در کشورهاي در حال توسعه منتخب 1388/6/21
5 فوق ليسانس محمدحسين شررخواه بررسي تطبيقي خنثايي پول در کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه 1388/6/21
6 فوق ليسانس مهدي محمدزاده تجزيه و تحليل عوامل موثر بر بهره وري کل عوامل توليد در شرکت تراکتورسازي ايران 1387/6/21
7 فوق ليسانس فخري سادات محسني زنوزي بررسي اثرات نامتقارن شوک هاي نفتي بر توليد در اقتصاد ايران: با استفاده از مدل انتقال رژيم مارکوف 1390/6/19
8 فوق ليسانس الهام وفائي بررسي الگوي ساختار، رفتار و عملکرد بازار: مطالعه موردي صنايع مواد غذايي و آشاميدني ايران 1390/7/20
9 فوق ليسانس سعيده صمدزاد بررسي تاثير رقابت بر تبليغات: آزمون وجود رابطه U معکوس بين تمرکز و تبليغات در صنايع غذايي و آشاميدني ايران 1390/7/20
10 فوق ليسانس هدي نجار باذوق بررسي عوامل موثر بر کارايي توليدي کشورهاي در حال توسعه منتحب با تاکيد بر نقش ICT 1390/5/11
11 فوق ليسانس مينا تجويدي بررسي عوامل سازماني موثر بر ظرفيت نوآوري بنگاههاي کوچک و متوسط (SMEs): شواهدي از سازمانهاي دانش محور مستقر در پارکهاي علم و فن آوري کشور 1390/4/20
12 فوق ليسانس ايرج قاسمي تجزيه عوامل موثر بر انتشار آلودگي دي‌اکسيدکربن در زير بخش‌هاي صنعتي ايران با استفاده از روش LMDI 1390/11/18
13 فوق ليسانس جانگ يون جو بررسي تاثير قيمت نفت بر رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب 1391/6/18
14 فوق ليسانس محمد رحمتي مطالعه رابطه آلودگي آب و درآمد سرانه در کشورهاي منتخب حوزه MENA 1391/6/20
15 دکتري علي دهقاني تاثير نوآوري بر بي ثباتي سهم بازار در صنايع کارخانه اي ايران 1392/2/7
16 فوق ليسانس عفت داننده اسکوئي برآورد تقاضاي خانوارهاي شهري ايراني براي گروه کالايي انرژي با استفاده از مدل AIDADS 1390/11/18
17 فوق ليسانس ولي غلام‌زاده تأثير پراکندگي سهم بازاري بنگاه‌ها بر شدت تبليغات: مطالعه موردي صنايع مواد غذايي و آشاميدني ايران 1391/6/18
18 فوق ليسانس مجتبي همتي بررسي تاثير تمرکز جغرافيايي- صنعتي بر تصميم صادراتي کارگاههاي صنعتي ايران 1391/11/18
19 فوق ليسانس نرگس بابايي عوامل موثر بر ورود ناخالص بنگاه‌ها در زير بخش‌هاي صنعتي ايران 1392/11/19
20 فوق ليسانس خديجه صالحي ابر تجزيه عوامل موثر بر انتشار دي‌اکسيدکربن در صنايع توليد ساير محصولات کاني غير فلزي ايران با استفاده از روش LMDI 1393/2/2
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد