وب سایت شخصی محمد حسين رضائي مقدمردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس قاسم بروکي نقش پژوهشهاي ژئومورفولوژي در ارزيابي تنگناهاي توسعه فيزيکي شهر ماکو 1381
2 فوق ليسانس محمد رضا قدري پژوهشهاي ژئومورفولوژي منطقه تخت سليمان 1382-06-21
3 فوق ليسانس حسنيه اقبال پژوهشي در مسائل ژئومورفولوژي جلگه رامسر 1383-07-08
4 فوق ليسانس جواد مکاري پژوهشي در مسائل ژئومورفولوژي حوضه آبريز ليلان چاي 1383
5 فوق ليسانس سليمان سرافروزه پژوهشي در مسائل ژئومرفولوژي حوضه کر چاي با تاکيد بر تکوين چاله تکتونيکي قوري گل 1384-11-25
6 فوق ليسانس مجيد شفيعي مهر بررسي وپهنه بندي ناپايداريهاي دامنه اي و برآورد مقادير فرسايش در محدوده درياچه سد شهيد مدني 1384-11-25
7 فوق ليسانس کاظم خوشدل پژوهشي در تکوين ژئومورفولوژي دشت ازومدل ورزقان 1384-11-26
8 فوق ليسانس علي اسدي پژوهشي در تکوين ژئومورفولوژي دشت هريس 1385-07-08
9 فوق ليسانس مجيد رنجبر بررسي مسائل ژئومورفولوژي آزاد راه زنجان ـ تبريز در شهرستان هشترود 1385-07-08
10 دکتري عقيل مددي بررسي عوامل موثر مورفوژنز در دامنه شمالغربي تالش(باغرو داغ) 1384-06-27
11 دکتري رضا اسمعيلي ژئومورفولوژي رودخانه اي لاويج رود 1385-10-08
12 دکتري مهدي ثفقي مميزي و ملسازي روند تغيرات ژئومورفولوژيک پلاياي کهک 1385
13 دکتري محمد احمدي پژوهشي در عوامل مثر در ناپايداري دامنه اي با استفاده از فناوري GIS 1385-10-20
14 دکتري محمد رضا قدري نقش مورفوتراويتونيك در پيدايش و توسعه پديده هاي كارستي « مطالعه موردي : منطقه تخت سليمان » 1389-02-01
15 فوق ليسانس ناصر باي بررسي و پهنه بندي حرکات توده اي زمين با تاکيد بر لغزش حوضه آبريز رودخانه مادر سو 1386-07-22
16 فوق ليسانس سميه خالقي نقش فرايند هاي ژئومورفيک رودخانه اي در ايجاد مخاطرات طبيعي و محيطي شهر سنقر با تاکيد بر سيلاب 1386-09-26
17 فوق ليسانس حسن مخترع بررسي اشکال کارستي منطقه آذرشهر با تاکيد بر تراوتن ها 1387-07-27
18 فوق ليسانس هيمن شهابي نقش عوامل ژئومورفولوژيک در مکان يابي مواد زايد شهري سقز با استفاده از مدلهاي GIS و فناوري سنجش از دور 1388-07-12
19 فوق ليسانس عبداله بهبودي بررسي فرسايش خندقي در حوضه آبخيز سرند چاي (با تاکيد بر مدل EGEM ) 1388-07-01
20 فوق ليسانس عادل محمدي فر آشکارسازي تغييرات مورفولوژيکي بسترآجي¬چاي در محدوده خواجه تا ونيار 1389-11-20
1234567
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد