وب سایت شخصی مرتضي شجاريردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس ارشد عباسي شجاع آباد تقرير شيخ اشراق از نظري? مثل و جايگاه آن در فلسفه او شهريور 87
2 فوق ليسانس سيده ليدا مصطفوي حدوث و قدم شهريور 82
3 فوق ليسانس سلمان سليمان زاده غايت سير و سلوک در عرفان ابن عربي و ديالکتيک صعودي فلوطين شهريور 89
4 فوق ليسانس صفر مولايي جايگاه هستي شناختي معقول و محسوس در فلسفه هاي ارسطو و ابن سينا شهريور 89
5 فوق ليسانس ليلا قرباني الوار وحدت شخصي وجود در حکمت متعاليه و نتايج آن 1390
6 فوق ليسانس جعفر محمد عليزاده مراتب کمال انسان از ديدگاه ملاصدرا آذرماه 139
7 فوق ليسانس مجتبي صادقي بررسي تطبيقي مسأله شر از ديدگاه ابن عربي و ملاصدرا 1390
8 فوق ليسانس فريبا سادات مختاري بررسي حرکت حبي و آثار آن از ديدگاه ابن عربي و ملاصدرا 1391
9 فوق ليسانس شهين نجف زاده بررسي ماهيت و جايگاه عشق در حکمت متعاليه 1391
10 فوق ليسانس زهرا گوزلي علم و نقش آن در سير و سلوك از ديدگاه ابن عربي و ملاصدرا 11/7/1392
11 فوق ليسانس وحيده كارسازي بررسي تطبيقي قضا و قدر از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا شهريور 139
12 فوق ليسانس آناهيتا زاهدي نامقي بررسي تطبيقي نفس آدمي و ويژگي هاي آن در حكمت اشراق و حكمت متعاليه شهريور 139
13 فوق ليسانس صفر مولايي جايگاه هستي شناخي معقول و محسوس در فلسفه هاي ارسطو و ابن سينا 6/89
14 فوق ليسانس مريم صمديه تصور خدا در ملاصدرا و دکارت 1390
15 فوق ليسانس وحيد شفيعي جايگاه ايمان در ترس و لرز کي ير کگور و احياء علوم الدين غزالي 1392
16 فوق ليسانس بهروز زواريان مراتب ادراک و آگاهي در اسفار ملاصدرا و پديدارشناسي روح هگل 1392
17 فوق ليسانس سمانه ارجمند منش بررسي اختيار در قلمرو تکوين و تشريع 11/5/91
18 فوق ليسانس محترم عبادي بررسي تطبيقي معاد جسماني از نظر خواجه نصير طوسي و علامه طباطبايي 19/6/91
19 فوق ليسانس معصومه پوسگانيا بررسي حرکت جوهري و آثار مترتب بر آن از ديدگاه ملاصدرا 3/11/91
20 فوق ليسانس رقيه خسروي مفهوم و مراتب عدل از ديدگاه علامه طباطبايي 12/11/91
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد