وب سایت شخصی مهران محبوب خواهردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس سيامک پدرام مهر بررسي ارتعاشات اجباري ميز ماشين ابزار هگزاپاد تحت نيروهاي ماشينکاري بهمن 1389
2 فوق ليسانس محمد علي اکبري بررسي روشهاي مختلف اندازه گيري و مدل سازي سطحي در مهندسي معکوس پرة توربين شهريور1390
3 فوق ليسانس حسن برادران توتونچي اندازه گيري و کنترل پارامترهاي هندسي چرخدنده از طريق پردازش تصوير بهمن1390
4 فوق ليسانس محمد حبيبيان کنترل ابعادي ميلگرد با آج يکنواخت با استفاده از ليزر و تکنيک مثلث بندي بهمن 1390
5 فوق ليسانس صبا مدني تحليل ارتعاشات آزاد مجموعة ماشين ابزار هگزاپاد بهمن 1391
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد