وب سایت شخصی مجيد رضايي بنفشهردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس معصومه خلخالي بررسي و تحليل خشکسالي اقليمي حوضه آبريز آجي چاي با استفاده از نمايه SPI اسفند83
2 دکتري معصومه عدالت دوست بررسي تاثير فعاليت لکه هاي خورشيدي در تغييرات دما و بارش ايران آذر90
3 فوق ليسانس سيد اسماعيل ساجدي مطالعه مشابهت اقليمي آذربايجان و خراسان جهت امکان سنجي کشت زعفران در آذربايجان مهر84
4 دکتري مسعود گودرزي بررسي و ارزيابي تاثيرات ناشي از وقوع پديده دگرگوني اقليمي روي منابع آب سطحي: مطالعه موردي زير حوضه علياي رودخانه کرخه شهريور90
5 فوق ليسانس جواد فراشياني پايش خشکسالي در استان تهران با استفاده از روشهاي کمي مهر84
6 دکتري خليل وليزاده کامران برآورد تبخير-تعرق واقعي با تکنيکهاي پردازش تصاوير ماهواره اي و GIS مطالعه موردي:استان آذربايجان شرقي خرداد90
7 فوق ليسانس هاشم شيخ احمدي مطالعه آگروکليماي منطقه جنوب درياچه اروميه در رابطه با کشت زيتون 1384
8 دکتري ميراميد هادياني مدلسازي خشکسالي هيدرولوژيکي در استان مازندران بهمن91
9 فوق ليسانس ابراهيم فتحي مطالعه هيدروکليماي حوضه آبريز زررينه رود اسفند 1385
10 دکتري مرضيه اسمعيل پور تحليل انرژي باد و پيش بيني سرعت آن در شمال غرب ايران ارديبهشت93
11 دکتري محمد باقر قرمز چشمه ارزيابي عدم قطعيت ناشي از ريز مقياس کردن مدلهاي AOGCM با تحليل عناصر دما و بارش، مطالعه موردي: حوضه آبريز درياچه اروميه اسفند92
12 فوق ليسانس جعفر قرباني مطالعه هيدروکليماي حوضه آبريز آجي چاي اسفند85
13 فوق ليسانس عليرضا جهاني توزيع مکاني بارش باران در شمال غرب کشور با استفاده از تصاوير ماهواره اي آذر 86
14 دکتري طاهره جلالي عنصرودي تحليل و ارزيابي تاثير تغييرات اقليمي بر تراز آب زيرزميني زيرحوضه هاي منتخب درياچه اروميه شهريور94
15 دکتري فاطمه قادري تحليل الگو هاي گردشي آتمسفري تگرگ در محدوده ي زاگرس شمالي اردبيشت96
16 فوق ليسانس فاطمه سرافروزه طراحي اقليمي فضاهاي مسکوني شهر اروميه مهر1386
17 فوق ليسانس منيژه جعفري رندي بررسي تاثير عناصر جوي در صنعت گردشگري غرب درياچه اروميه شهريور 87
18 دکتري شعيب آب خرابات تحليل ديناميکي-همديدي تاثير فازهاي مونسون و انسو در حوزه نفوذ گردش اتمسفري دوره سرد ايران بهمن95
19 دکتري اسماعيل حقيقي واکاوي الگوهاي همديدي موجد بارش برف سنگين در غرب و شمال غرب ايران بهمن95
20 فوق ليسانس نصيب بابايي پهنه بندي اقليمي شمال غرب کشور پاييز86
123456
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد