وب سایت شخصی محمود زارعيردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس ليلا مرادخان نژاد تهيه نانوذرات دي اکسيد تيتانيم دوپه شده با نيتروژن به عنوان رنگدانه خود تميزشونده داراي فعاليت فتوکاتاليزي تحت نور مرئي و بررسي کارآيي آن در تصفيه فتوکاتاليزي آبهاي آلوده شده به مواد رنگزاي آلي 1389
2 فوق ليسانس سعيد فلاح پالايش زيستي مواد رنگزا با ساختارهاي متفاوت موجود در آب هاي آلوده با استفاده از جلبک پرسلولي جنس انترومورفا 1390
3 فوق ليسانس مهديه صفرپور مطالعه فرآيند تلفيقي اکسايش فتوکاتاليزي و فتوالکتروفنتون با استفاده از نانوذرات دي اکسيد تيتانيم و الکترود گرافيت اصلاح شده با نانولوله هاي کربني در تصفيه آبهاي آلوده به مواد رنگزا 1390
4 فوق ليسانس هادي مرندي زاده تهيه نانوذرات دي اکسيد تيتانيم دوپه شده حساس به نور مرئي و کاربرد آن در فرآيند تلفيقي فتوکاتاليز - فوتوالکتروفنتون جهت حذف مواد رنگزاي آلي تحت تابش نور مرئي 1391
5 دکتري سمانه تربتي بررسي توانايي عدسک آبي (lemna minor) و شاهي آبي (Nasturtium officinale) در پالايش آب هاي آلوده به مواد رنگزاي سنتتيک 1391
6 دکتري فاطمه وفائي ممقاني بررسي توانايي تجزيه زيستي مواد رنگزاي آلي از آب هاي آلوده توسط گونه هاي گياهي Azolla filiculoides و Hydrocolyle vulgaries 1392
7 فوق ليسانس افسانه آزادي اسکوئي حذف فلزات سنگين از آب به روش جذب سطحي با استفاده از جاذبهاي سنتزي معدني 1390
8 فوق ليسانس آمنه محمدنژاد مطالعه ي کمي و کيفي ترکيبات شيميايي اسانس ميوه چند جمعيت از گياه گلپر و فعاليت زيستي آنها 1391
9 فوق ليسانس عادل رهنمون تثبيت نانوذرات اکسيد آهن بر روي نانو ذرات مونت موريلونيت و استفاده از نانو کامپوزيت تهيه شده براي حذف يک ماده¬ي رنگزاي متال کمپلکس از محلول آبي 1392
10 فوق ليسانس ام گلثوم زاهدي حذف مواد رنگزاي آلي راكتيو از آبهاي آلوده به آن توسط زئوليت¬هاي سنتزي و بهينه سازي فرآيند با استفاده از روش رويه پاسخ 1392
11 فوق ليسانس ليلا خدير استفاده از زئوليتهاي اصلاح شده براي حذف مواد رنگزاي آلي از ابهاي آلوده به آن و مدلسازي فرايند با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي 1392
12 فوق ليسانس رامين دهقاني رنگزدايي فوتوکاتاليزوري محلول حاوي يک ماده رنگزا توسط پلي اکسومتالات حاوي فلز تنگستن 1393
13 فوق ليسانس حسن عزيزي حذف همزمان آرسنيک و باکتري از آب با استفاده از نانوجاذب هاي برمبناي کيتوسان اصلاح شده با فلز 1393
14 فوق ليسانس آرزو سادات سجادي تحليل باستان سنجي نمونه کفش چرمي متعلق به تپه اشرف اصفهان و بررسي فناوري ساخت آن 1393
15 فوق ليسانس سميه محمدي اميري مطالعه باستان سنجي لعاب سفالينه هاي نقش کنده ؛ سبک آمل 1394
16 فوق ليسانس بهنام بيگ زاده حاجي عليلو بيوسنتز و مطالعه ساختار نانوذرات فلزي با استفاده از عصاره هاي گياهي 1392
17 فوق ليسانس زينب يعقوبي بايعکلائي تثبيت فسفوموليبديک اسيد روي الکترود و حذف يک آلاينده رنگزا از محلول آبي آلوده با استفاده از سيستم فتوالکتروکاتاليستي 1393
18 فوق ليسانس حميد رضا ايراني بررسي فناوري ساخت دو نمونه کفش چرمي متعلق به مردان نمکي چهرآباد زنجان: بر مبناي تحليل¬هاي باستان¬سنجي 1395
19 فوق ليسانس مهدي کاظم زاده حذف مواد رنگزاي آلي از پساب با استفاده از نانو ورقه هاي اکسيد گرافن سنتز شده از پودر گرافيت 1392
20 فوق ليسانس جلال حسن زاده سفيدان استفاده از زئوليت طبيعي کلينوپتيلوليت در حذف برخي فلزات سنگين آبهاي آلوده به روش جذب سطحي 1393
123
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد