وب سایت شخصی نصرت اله نجفيردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس منصور پارسازاده تأثير pH و نسبت نيترات به آمونيوم محلول غذايي بر رشد و تركيب شيميايي اسفناج 7/7/87
2 فوق ليسانس الميرا سرهنگ زاده تأثير شوري كلريد سديم و غرقاب بر ويژگيهاي شيميايي خاك، رشد و تغذيه گياه ذرت 6/7/88
3 فوق ليسانس ستاره اماني فر تأثير دو گونه قارچ ميكوريز آربوسكولار بر جذب و انتقال سرب در دو گياه يونجه و سورگوم 22/6/88
4 دکتري محمد رضايي مراداعلي ارزيابي جذب عناصر غذايي و تغييرات کيفيت دانه ژنوتيپهاي گندم نان در پاسخ به کمبود آب 1/9/89
5 فوق ليسانس ابراهيم شيرمحمدي تأثير قارچهاي ميکوريزي بر آزادسازي کيليت کننده ها و پروتون در جذب آهن توسط سورگوم و گوجه فرنگي 17/6/1386
6 فوق ليسانس گلناز حکيم الهي بررسي تأثير فسفاتاز و پروتون ريشه اي بر جذب فسفر در گياه گوجه فرنگي ميکوريزي اسفند1386
7 فوق ليسانس معصومه فريادي شاهگلي بررسي اثر مواد افزودني و غرقاب بر تثبيت شيميايي Zn در خاکهاي آلوده 3/7/1387
8 فوق ليسانس سيد رسول حسيني مطالعات سينتيکي و تعادلي کروم (Cr) در برخي از خاکهاي شمال و شمال غرب ايران 27/11/1388
9 فوق ليسانس حيدر غفاري گوشه اثر شوري و سديمي بودن آب آبياري بر شاخص هاي کيفيت فيزيکي در دو خاک مختلف 22/2/89
10 فوق ليسانس مهدي مصطفايي تأثير کشت مخلوط و کود دامي بر تغذيه، رشد و عملكرد ذرت، لوبيا و گاودانه 16/5/1390
11 دکتري يوسف نصيري اثر محلول پاشي عناصر آهن و روي در زمانهاي متفاوت بر عملکرد و توليد اسانس گياه دارويي بابونه آلماني (مشاور) 3/2/90
12 فوق ليسانس معصومه عباسي تأثير شرايط رطوبتي خاک و کودهاي آلي و شيميايي بر رشد و تغذيه گياه برنج 16/6/1390
13 فوق ليسانس راشد احمدي نژاد تأثير تلفيقي كودهاي آلي و نيتروژن بر تغذيه، رشد و عملكرد گندم رقم الوند 19/11/1390
14 فوق ليسانس نگار ايراني تأثير اوره بر فراهمي عناصر غذايي، تركيب شيميايي و رشد گندم و برنج در شرايط مختلف در دو خاك شن لومي و لوم رسي 19/11/1391
15 فوق ليسانس نسيم حيدري تعيين شکلهاي معدني و آلي فسفر و روابط آنها با جذب فسفر و رشد ذرت در برخي از خاکهاي آهکي استان آذربايجان شرقي 16/6/1391
16 فوق ليسانس ايوب شمس دانش تأثير کود گاوي، نيتروژن و گوگرد بر رشد و تغذيه گياه سورگوم 23/11/1390
17 دکتري محمد بابا اکبري بررسي تأثير ريزوسفر گياه بر رفتار شيميايي آرسنيک (مشاور) 12/4/92
18 فوق ليسانس فرشته ولي زاده تأثير مصرف توأم روي و کادميوم بر دو رقم برنج (واندانا و هاشمي) در شرايط غرقاب و غيرغرقاب 20/6/90
19 فوق ليسانس ندا يزداني مطلق پاسخ دو رقم برنج (واندانا، هاشمي) به نيتروژن و فسفر در شرايط غرقاب و غيرغرقاب 18/11/1390
20 فوق ليسانس منيره حاجي آقايي کامراني تأثير انواع بسترهاي کشت خاکي و بدون خاک بر عملکرد و وضعيت تغذيه اي ميني تيوبرهاي سيب زميني 6/7/90
123456
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد