وب سایت شخصی اميرحسين ناظميردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 دکتري ابوالفضل ناصري تجزيه و تحليل سريهاي زماني نفوذ و توزيع زماني... 1383/07/07
2 دکتري سيدعلي اشرف صدرالديني بهينه سازي آبياري موجي با روش جستجوي ممنوع 1384/04/30
3 دکتري داود فرسادي زاده کنترل کانالهاي آبياري با استفاده از روش بهينه سازي 1385/04/28
4 دکتري حميد زارع ابيانه ديناميک انتقال جرم در خاکهاي مطبق و غيرمطبق 1385/07/08
5 دکتري بهروز صفي فاصله بهينه لاترالها و مديريت بهينه آبياري قطره اي 1387/06/16
6 دکتري رضا دلير حسن نيا مدل ديناميکي الگوي توزيع آب توسط سيستم آبياري سنتر 1388/10/09
7 دکتري مجيد رئوف بررسي پديده نفوذ و خصوصيات هيدروليکي خاک در زمين ه 1388/10/16
8 دکتري سينا بشارت بررسي انتقال آب در خاک با جذب آن توسط گياه بر اساس 1388/11/21
9 دکتري احد مولوي تغييرات پياز رطوبتي در آبياري قطره اي با جريان هاي پيوسته و متناوب 1390/01/14
10 فوق ليسانس رضا غني پور تعيين نواحي همگون و تحليل فراواني منطقه اي سيل 1379/04/01
11 فوق ليسانس غلامرضا حاتمي بررسي تغييرات مکاني بارش و مقايسه روشهاي محاسبه بارش منطق اي در بالادست حوضه قره سو 1379/04/05
12 فوق ليسانس مجتبي جليل زاده بهينه سازي بهره برداري از منابع آبهاي زيرزميني با ارائه يک مدل موردي 1379/06/28
13 فوق ليسانس غلامرضا نيرو بررسي علل زهدار شدن قسمتي از اراضي خوي و ارتباط آن با آبياري سطحي 1379/06/30
14 فوق ليسانس محمدرضا رزمي تحليل سيستم آبياري فارو در حالت دبي کاهشي و دبي ثابت 1380/02/23
15 فوق ليسانس کيوان خليلي آناليز فرکانس خشکسالي و طرح مخازن براي مصارف کشاور 1380/06/26
16 فوق ليسانس مينا بهزادي نسب ارزيابي سيستم آبياري شياري و تاثير آن بر زهکشي 1380/10/05
17 فوق ليسانس صابره دربندي تحليل فيزيکي-مکانيکي خاک غيراشباع 1381/10/24
18 فوق ليسانس عباس تدين نژاد نظيرسازي آبياري موجي با استفاده از مدل سينماتيک براي اراضي کرکج 1382/03/28
19 فوق ليسانس ليلا آقايي مطالعه و بررسي خشکسالي در آذربايجانشرقي به روش هربست 1382/06/30
20 فوق ليسانس اصغر عبدالمالکي اثر تصفيه آب و نوع نوارهاي آبياري قطره اي بر روي گرفتگي قطره چکان ها 1382/12/24
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد