وب سایت شخصی شاهين اوستانردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس بهنام دولتي بررسي احتمال تخليه پتاسيم از خاکهاي تحت کشت آفتابگردان در منطقه خوي 1/12/84
2 فوق ليسانس انور فرهمند برآورد ضريب انتخابگري تبادل سديم با کلسيم و منيزيم براي برخي خاکهاي متاثر از املاح در منطقه دشت تبريز 29/6/85
3 فوق ليسانس مسعود اصغري بررسي آزمايشگاهي عوامل موثر بر تثبيت پتاسيم در خاکهايي از آذربايجان 15/11/85
4 فوق ليسانس آزاد قادري بررسي توانايي سه ايزوله سودوموناس در رهاسازي فسفات از سطوح کانيهاي متغير بار 25/11/85
5 فوق ليسانس پري ناز نوري بررسي تاثير EC و ESP بر ضريب انتخابگري گاپون در برخي خاکهاي متاثر از نمک دشت تبريز 20/4/87
6 فوق ليسانس معصومه فريادي بررسي اثر مواد افزودني و غرقاب بر تثبيت شيميايي Zn در خاکهاي آلوده 3/7/87
7 فوق ليسانس حبيب رمضان زاده بررسي جذب و واجذب روي(Zn) به دو روش Batch و Flow through در يک خاک شني 24/7/87
8 فوق ليسانس سيد رسول حسيني مطالعات سينتيکي و تعادلي کروم (Cr) در برخي از خاکهاي شمال و شمال غرب ايران 27/11/88
9 فوق ليسانس صابر حيدري مقايسه روشهاي مختلف استخراج فلزات سنگين از خاکهاي آلوده(مطالعه موردي اطراف کارخانه سرب و روي زنجان) 19/2/89
10 فوق ليسانس فاطمه اکبرپور سراسکانرود بررسي مکانيسم رها سازي فسفات از سطوح هيدروکسيد آهن توسط سه ايزوله سودوموناس با استفاده از اسپکتروسکوپي ATR-FTIR 21/4/89
11 دکتري مينو طايفه نوري ارزيابي برخي عناصر ماکرو و ميکرو و تغييرات روغن و پروتئين سه رقم سويا تحت تنش شوري 29/7/88
12 فوق ليسانس فاطمه بابايي تثبيت شيميايي فلزات سنگين توسط زئوليت هاي طبيعي در يک خاک آلوده 23/6/89
13 فوق ليسانس عذرا محمدي تاثير ويژگيهاي خاک بر همدماهاي جذب و واجذب آترازين در برخي از خاکهاي شمال و شمال غرب ايران 31/6/89
14 دکتري پريسا علمداري ژنز و مينرالوژي خاک در ترانسکتهاي دشت تبريز در حال تکميل
15 فوق ليسانس ليلا محمدزاده قاضي جهاني تاثير فسفات بر جذب و واجذب سرب در برخي از خاکهاي شمال و شمالغرب ايران 20/6/90
16 فوق ليسانس امير خمسه آلودگي مس در خاک هاي اطراف معدن مس مزرعه و پهنه بندي منطقه با استفاده از Arc-GIS
17 فوق ليسانس محمد امين ذاکري اصل تاثير شوري NaCl و نيتروژن بر رشد و صفات کيفي سبزي هالوفيت Suaeda aegyptiaca و توانايي آن در گياه پالايي يک خاک شور-سديمي 15/5/91
18 فوق ليسانس عرفان خدري شاخص هاي پسماند همدماهاي جذب-واجذب پتاسيم در برخي خاکهاي آذربايجان شرقي 15/11/92
19 فوق ليسانس حسين راثي تاثير پساب کارخانه کاوه سودا بر پراکنش آلاينده ها در آب هاي زير زميني و خاکهاي دشت مراغه-بناب 20/11/92
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد