وب سایت شخصی شهرام روستاييردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس مير ابراهيم هاشميان ارزيابي فرسايش و توليد رسوب در واحدهاي ژئومورفولوژي حوضه صوفي چاي 1383
2 فوق ليسانس فائزه ساماني جهرمي ژئومورفولوژي كارست در كوههاي گر و برم فيروز فارس 1384
3 فوق ليسانس جلال بلده يي ژئومورفولوژي حوضه گلنده رود 1384
4 فوق ليسانس علي اسدي پژوهش در تحول و تکوين ژئومورفولوژي حوضه هريس چاي 1385
5 فوق ليسانس هلاله دارايي بررسي علل وقوع رانش و پهنه بندي ناپايداري دامنه ها در گردنه صايين 1385
6 فوق ليسانس ساره ملاآقاجانزاده پهنه بندي و ارائه مدل حرکت هاي توده اي حوضه زارم رود 1385
7 فوق ليسانس غلامرضا عليزاده برآورد فرسايش و رسوب با استفاده از مدل پسياک در حوضه کليجانرستاق 1385
8 فوق ليسانس حسن احمدزاده مدلسازي فرسايش و رسوب حوضه آبريز قلعه چاي عجب شير 1385
9 فوق ليسانس راحله عليزاده پهنه بندي ناپايداري دامنه ها در حوضه صوفي چاي 1387
10 فوق ليسانس سميه کريمي بررسي تطبيقي تحول ژئومورفولوژي آهک هاي کارستيک در منطقه کرمانشاه 1387
11 فوق ليسانس سميه خسروي تحليل تحول ژئومورفولوژي دامنه شمال شرقي کوه کرکس و دشت بادرود 1387
12 فوق ليسانس فريبا اياسه بررسي و پهنه بندي پتانسيل هاي ژئوتوريستي استان آذربايجان شرقي و نقش آن در توسعه پايدار 1388
13 فوق ليسانس هانا قادري زاده بررسي و پهنه بندي پتانسيل هاي ژئوتوريستي استان کردستان و نقش آن در توسعه پايدار 1388
14 فوق ليسانس هيمن شهابي نقش عوامل ژئومورفيک در مکان يابي محل دفن مواد زايد شهري سقز با استفاده از مدل هاي GIS و سنجش از دور 1388
15 فوق ليسانس ناصر حسن زاده بررسي بافت فرسوده شهري به کمک GIS در منطقه 4 تبريز 1389
16 فوق ليسانس محمدحسين فتحي خيره مسجد تحليل ژئومورفولوژيکي مکان گزيني مراکز نظامي با استفاده از سنجش از دور GIS (مطالعه موردي دامنه هاي غربي کوهستان سهند). 1389
17 فوق ليسانس محمد گليگانلوي ميلان پهنه بندي توانمندي هاي ژئوتوريتسي شمالغرب آذربايجان غربي 1390
18 دکتري سعيد خضري تعيين و تحليل مشخصات هيدرومورفولوژي حوضه رودخانه زاب . 1385
19 دکتري غلامرضا مقامي مقيم بررسي عوامل موثر در شکل گيري و گسترش مخروط افکنه هاي دامنه هاي جنوبي آلاداغ . 1386
20 دکتري مير اسداله حجازي تحليلي در توان فيتوژمورفولوژي انباره بيوسفري ارسباران 1387
12345678910
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد