وب سایت شخصی سعيد زهتاب سلماسيردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس رجب مهقاني ارزيابي اثرات سرعت و دوام پرشدن دانه بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم سويا در تراکم هاي مختلف 1382
2 فوق ليسانس نسيم پورتقي کشت مخلوط ذرت و لوبيا چيتي 1382
3 فوق ليسانس اسماعيل محمدي اثر تراکم بوته برروي عملکرد و اجزاي عملکرد کشت دوم ارقام سويا در بناب 1382
4 فوق ليسانس مينو طايفه نوري کشت مخلوط ذرت و لوبيا چشم بلبلي 1382
5 فوق ليسانس شهروز بالو ارزيابي رابطه کود نيتروژنه سرک با عملکرد و اجزاي عملکرد سويا در گرگان 1383
6 فوق ليسانس سعيد خماري بررسي اثر محدوديت آب بر روند پرشدن دانه، عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم آفتابگردان 1383
7 فوق ليسانس فرشاد سرخي لله لو تفکيک رقابت بخشهاي مختلف گياهي در اجتماع گندم و يولاف وحشي 1383
8 فوق ليسانس مهدي ميرزايي بررسي اثر تاريخ و تراکمهاي مختلف کاشت برروي عملکرد گياه دارويي هميشه بهار 1384
9 فوق ليسانس بهنام بهتري اثرات محدوديت آب بر روند ذخيره سازي روغن، پروتئين و عملکرد دانه در دو رقم سويا 1384
10 فوق ليسانس بهرام ميرزايي نهر رابطه تراکم و الگوي کاشت با عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان 1384
11 فوق ليسانس حسين خوشوقتي اثرات محدوديت آب بر روند رشد، پرشدن دانه و عملکرد سه رقم لوبيا چيتي 1385
12 فوق ليسانس سولماز بهادري اثر نوع و مقدار کود نيتروژنه روي صفات مرفولوژيک، رشدي، عملکرد و اسانس در گياه دارويي نعناع فلفلي 1385
13 فوق ليسانس محمد جواد نظري دلجو تاثير سطوح مختلف هدايت الکتريکي محلول غذايي بر خصوصيات رشد و نمو، عملکرد و اسانس گياه دارويي به ليمو (Lippia citriodora) و نعناع فلفلي در شرايط هيدروپونيک 1385
14 فوق ليسانس شيرين بهرام پور معرفي مواد گزينشگر مناسب براي انتقال ژن به گياه دارويي نعناع فلفلي 1385
15 فوق ليسانس فاطمه حيدري تاثير عناصر ريزمغذي و تراکم بوته بر فنولوژي، عملکرد و اسانس گياه دارويي نعناع فلفلي 1385
16 فوق ليسانس حسن مانوسي بررسي ميزان تنوع ژنتيکي در ارقام بومي و سينتيک يونجه با مارکرهاي مرفولوژيکي، پروتئيني و آنزيمي 1385
17 دکتري محمود خرمي وفا بررسي اکولوژيک کشت مخلوط ذرت و کدوي تخم کاغذي 1385
18 فوق ليسانس زهرا نوده اثر نوع و مقدار کود نيتروژنه برروي برخي صفات مرفولوژيکي، عملکرد و اسانس گياه دارويي نعناع فلفلي 1385
19 فوق ليسانس جلال دادور تاثير فرسودگي بذر بر سبز کردن، عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم لوبيا 1385
20 فوق ليسانس بهاره دليل ارزيابي واکنش 4 رقم نخود به تنش کم آبي در مزرعه 1386
123
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد