وب سایت شخصی سعيد جهانبخشردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 دکتري سيما ترابي بررسي و پيش بيني تغييرات دما و بارش در ايران 1380
2 دکتري حسن ذوالفقاري تحليل الگو هاي زماني و مکاني بارش هاي روزانه در غرب ايران با استفاده از روش هاي آماري و سينوپتيک 1380
3 دکتري علي اکبر بابا پور باصر مطالعه تغييرات اقليم حرارتي شمالغرب کشور و پيش بيني اوضاع آتي 1382
4 دکتري رشيد سعيدآبادي مطالعه تاثير عوامل اقليمي بر روي بارندگي هاي و تحليل دوره هاي خشکي در منطقه شمالغرب کشور 1383
5 دکتري ميرحسين ميرموسوي بررسي تغييرات دما و بارش استان آذربايجان شرقي با مدل هاي چند متغيِّره 1385
6 فوق ليسانس سميّه رضايي بررسي يخبندان هاي پاييزه و بهاره در استان هاي آذربايجان شرقي و غربي 1389
7 فوق ليسانس رقيّه روشني مطالعه وارونگي دمايي در منطقه تبريز 1389
8 فوق ليسانس نسرين طباطبايي مکان يابي ايستگاه هاي سوخت CNG در شهر تبريز با استفاده از GIS 1388
9 فوق ليسانس بتول زينالي تاثير دماي آب درياي مديترانه در بارندگي هاي منطقه شمالغرب ايران 1388
10 فوق ليسانس شيرين مهدوي تاثير دماي آب درياي خزر در بارندگي هاي آذربايجان 1388
11 دکتري هاشم رستم زاده کاربرد داده هاي دورسنجي در پهنه بندي مناطق آسيب پذير نسبت به خشکسالي 1388
12 دکتري معصومه عدالت دوست بررسي تاثير فعالّيت لکه هاي خورشيدي در تغييرات دما و بارش ايران 1390
13 دکتري فرناز پوراضغر نقش دماي آب درياي عمّان و خليج فارس در بترندگي هاي نيمه جنوبي ايران در حال تکميل
14 دکتري منوچهر گودرزي بررسي خشکسالي هيدرومتئورولوژيکي در دامنه هاي جنوبي البرز 1390
15 دکتري خليل وليزاده کامران برآورد تبخير-تعرّق واقعي با استفاده از مدل سبال کوهستاني 1389
16 دکتري ميراميد هادياني بررسي دبي رودخانه هاي استان مازندران در حال تکميل
17 فوق ليسانس علي اصغر صيقل طرّاحي اقليمي فضا هاي مسکوني شهر مراغه در حال تکميل
18 فوق ليسانس منيژه جعفري رندي بررسي تاثير عناصر جوّي در صنعت گردشگري غرب درياچه ارومّيه 1387
19 فوق ليسانس ياسمن اسماعيل زاده مطالعه نياز هاي اقليمي کشت گياه زعفران در دشت مغان 1387
20 فوق ليسانس حسن اسمعيل زاده مطالعه آگروکليماي کشت سيب درختي در منطقه اهر 1387
123
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد